Yalnız Resmi Reklam Yayınlama Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Dilekçe (Başvuru dilekçesi için tıklayınız),

2. 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince, yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen süreli yayın beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti (Süreli yayının sahibi tüzel kişi şirket olması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen beyannamede şirket adının yer alması gerekmektedir.),

3. Süreli yayın imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde şirket karar defteri ve Ticaret Sicil gazetesi örneği,

4. Süreli yayını temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri,

5. 195 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, süreli yayınların kendileri tarafından belirlenmekte olan Hususi İlan ve Reklam Fiyat Tarifesi,

6. Gazetenin/Derginin imtiyaz sahibi şirket/kişinin vergi levhasının fotokopisi,

7. Süreli yayının Fatura Örneği,

8. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi,

9. Resmi reklam yayınlama hakkının kazanılması ve aylık listelere dahil edilmek için yazılı talepte bulundukları tarihten başlamak üzere yayın zamanlarına uygun bekleme süreleri aşağıda belirtilmiştir.

i) Haftada bir veya daha sık aralıklarla yayınlanan süreli yayınlar on iki sayı,

ii) On beş günde bir yayınlanan süreli yayınlar dokuz sayı,

iii) Aylık aralıklarla yayınlanan süreli yayınlar altı sayı,

iv) Aylık sonrası ve en fazla üç ayda bir yayınlanan süreli yayınlar iki sayı,

Süreli Yayının aylık listelere dahil edilmesi halinde, 195 sayılı Kanuna dayanılarak alınan Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 108. maddesi uyarınca, yayınlanacak her sayıdan Kurum şubelerine yayın zamanları içerisinde iki adet gönderilmesi gerekmektedir.