Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilerinin Seçimi İle Alakalı Seçim Tarihi Değişikliği Duyurusu – 2

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilerinin Seçimi İle Alakalı Seçim Tarihi Değişikliği Duyurusu – 2

6 Nisan 2021 tarihli Kurumumuz Yönetim Kurulu Kararı ile, 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı kararlaştırılan 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurumumuz 31. Dönem Genel Kurulu’nda İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerini temsilen görev alacak, farklı coğrafi bölgelerden 3 (üç) üyenin tespiti için yapılacak seçimlerin 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 10.00’da “Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 5/A, 06530 – Çankaya / ANKARA” adresinde bulunan Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenme: 21 Nisan 2021 - 16:59 / Son Güncelleme: 21 Nisan 2021 - 16:59

Bilindiği üzere,  Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurumumuz 31. Dönem Genel Kurulu’nda İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerini temsilen görev alacak, farklı coğrafi bölgelerden 3 (üç) üyenin tespiti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesinde 22 Mart 2021 tarihinde seçim çağrısı yapılmış, seçime ilişkin usul ve esaslar 26 Mart 2021 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanmış ve seçimin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00’da “Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 5/A, 06530 – Çankaya / ANKARAadresinde kâinAnkara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılacağı hususunu ihtiva eden davetiyeler 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle muhatap gazetelere gönderilmiş bulunmaktadır.

Hal böyle iken,  Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 4 Nisan 2021 tarih ve 2021/17 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile koronavirüs (Covid – 19) salgınla mücadelede gelinen aşamada, 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dâhil) sadece hafta içi günlerde yapılmasına karar verilmesi sebebiyle,  Kurumumuz Yönetim Kurulunun 6 Nisan 2021 tarihli toplantısında, söz konusu Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin tespitine dair seçiminin, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına, muhatap gazetelere gönderilmiş bulunan seçime katılma belgesi mahiyetindeki davetiyelerin ve bu davetiyelerle yapılacak yetkilendirmelerin 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü de geçerli sayılmasına karar verilmiştir.

İşbu kez, koronavirüs (Covid – 19) salgın hastalığının ciddi oranda artış kaydetmesi üzerine İçişleri Bakanlığının kısmi kapanma tedbirleri konulu 81 İl Valiliğine gönderilen 14 Nisan 2021 tarih ve E-89780865-153-6638 sayılı yazısı ile “17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceği” bildirilmiş olup, Kurumumuz ve seçimde oy kullanacak tarafların istek ve iradeleri dışında gerçekleşen bu durum nedeniyle Kurumumuz Yönetim Kurulunun 20 Nisan 2021 tarihli toplantısında;

  • 6 Nisan 2021 tarihli Kurumumuz Yönetim Kurulu Kararı ile, 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı kararlaştırılan 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurumumuz 31. Dönem Genel Kurulu’nda İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerini temsilen görev alacak, farklı coğrafi bölgelerden 3 (üç) üyenin tespiti için yapılacak seçimlerin 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 10.00’da “Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 5/A, 06530 – Çankaya / ANKARA” adresinde bulunan Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılmasına,
  • Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca gazete sahibi adına düzenlenmiş “seçime katılma belegesi”nin 31. Dönem Genel Kurulu’nda İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerini temsilen görev alacak üye seçimine ilişkin olduğu, seçim tarihinin bizzat Kurumumuz tarafından dercedilmiş olduğu, seçime bizzat katılınmaması halinde kimin yetkili kılındığına ilişkin kısmın doldurularak 19 Nisan 2021 tarihine kadar Kurumumuza teslim edilmesi hususunu içerdiği, bunun yanısıra genel bir hukuk kaidesi olarak verilen oy yetkisinin seçim tarihine kadar yazılı bir şekilde geri alınmasının mümkün olduğu, seçim tarihindeki değişikliğin pandemi sürecindeki zorunluluk hali kapsamında bir idari işlem ile yapılarak duyurulduğu, seçimin takviminin diğer iş ve işlemlerinin takvimde öngörülen şekilde aksamadan ilerlediği ve neredeyse tamamlandığı, yapılacak toplantının gündeminin değişmediği, bütün bunlara rağmen pandemi sürecinde bütün seçim takviminin yeni baştan işletilmesinin usul ekonomisine uygun düşmeyeceği gözetilerek 195 sayılı Kanun’un 4 ve 5 inci maddesi uyarınca Kurumumuzun yerine getirdiği kamu hizmetinin aksamadan temini için Kurumumuz Genel Kurulunun gecikmeksizin teşekkül ettirilebilmesi, 195 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ve ikinci fıkrası uyarınca tanınmış olan oy hakkının demoktratik toplum düzeninin bir gereği olarak en yüksek oranda kullanılmasının temin edilebilmesi ve doğması muhtemel sağlık risklerinin önüne geçmek için kamu yararı amacına uygun olarak, muhatap gazetelere gönderilmiş bulunan seçime katılma belgesi mahiyetindeki davetiyelerin ve bu davetiyelerle yapılacak yetkilendirmelerin (yetkilendirmenin bulunması halinde 19 Nisan 2021 tarihine kadar teslim edilmiş olmak kaydıyla) 21 Mayıs 2021 Cuma günü de geçerli sayılmasına,
  • Bütün bu hususların Kurumumuz internet sitesi üzerinden duyurularak gazete sahipleri ile kamuoyunun bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

İlgililere ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

BASIN İLAN KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu gönderiyi paylaş