Muhasebe Müdürlüğü

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 9.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 19’a göre,

Muhasebe Müdürlüğü, Müdürünün yetki ve sorumluluğunda, tahsis edilmiş personeliyle Kurumun mali işlemlerini; Kurum mevzuatı, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuata uygun olarak düzenler ve yürütür.

Muhasebe Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Tahsilat ve Ödeme İşlemleri: Fatura ve diğer tahsilatlar ile Kurum ihtiyaçları doğrultusunda satın alınan mal veya hizmetlere ait fatura, vergi, prim ve sair ödemeler; kasa ve Kurumun banka hesapları aracılığıyla yapılır. Nakit ve kıymetli belgenin muhafazasından, Kurum Merkezinde ve Tatil Köyü gibi kasa hesabı tutulan yerlerde Genel Müdürün seçeceği birer memur sorumludur.

1) Tahsilat İşlemleri: Kurum kasası ve banka hesapları aracılığıyla yapılır. Şubeler tarafından yapılan tahsilatlar düzenli olarak takip edilir. Bu amaçla yapılacak işlemler sırasıyla aşağıda gösterilmiştir:

aa) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden gelen ilanlara ait tahsilatlar Muhasebe Müdürlüğü tarafından Toplu Ödeme Sistemine (TÖS) tanımlı banka hesabıyla, diğer tahsilatlar ise kasa ve diğer banka hesapları aracılığıyla yapılır. Kanuni müşteriler tarafından ödemelerin belirlenen usullere göre yapılmaması nedeniyle hatalı hesaplara aktarılan tahsilatlar için Şubeler müşteri ile mutabakat sağlayarak gerekli düzeltmeleri yapar.

bb) Genel Müdürlük ve şubeler tarafından günlük yapılan tahsilatlar Genel Müdürlük banka tahsilat hesaplarına aktarılır. Tahsilat hesaplarında biriken paralar gün sonunda Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında Hazineye aktarılır.

cc) İş avansları personel bazında takip edilerek bakiyelere ait tahsilatlar zamanında yapılır.

çç) Faturası ulaşmasına rağmen tahsil edilemeyen alacaklar için ilgili şubelerle istişare edilerek ihtarnameler hazırlanır, alacak takibi başlatılır.

dd) Yazışmalar veya ihtarnamelerle tahsil edilemeyen alacaklar için gerektiğinde icra veya dava yoluyla kanuni takibin başlatılması maksadıyla durum Hukuk Müşavirliğine yazı ile bildirilir.

ee) Hukuk Müşavirliği tarafından alacakla ilgili kanuni takibin başlatıldığına dair yazının Muhasebe Müdürlüğüne intikal etmesini müteakip, takibe konu alacaklar müşteriler hesabından çıkarılarak “Şüpheli Ticari Alacaklar” hesabına alınır.

ff) Kanunî takibe verilen alacaklardan haricen tahsil olunanlar Hukuk Müşavirliğine yazılı olarak bildirilir, takibin alacağın fer’ileri hakkında devamı sağlanır.

gg) Hukuk Müşavirliği tarafından haricen tahsil olunan şüpheli alacaklar Muhasebe Müdürlüğüne bildirilir ve ilgili hesaba alınması temin edilir.

ğğ) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen limitlere göre belirlenen tutarın üzerinde nakit tahsilatın yapılması önlenir (nakit tahsilat limiti).

hh) Aylık durum raporları hazırlanarak genel tahsilatın seyri önceki yılların tahsilatı ile mukayeseli olarak takip edilir.

2) Ödeme İşlemleri: Mal ve hizmet alımı fatura ödemeleri, avans ödemeleri, vergi ve sigorta ödemeleri, borç verme fonu, ölüm ve muhtaçlık ödemeleri ile diğer ödemeler ilgili birimlerle işbirliği içerisinde Kurum kasası veya banka hesapları aracılığıyla yapılır. Bu amaçla yapılacak işlemler sırasıyla aşağıda gösterilmiştir:

aa) Genel Müdürlüğe ait mal ve hizmet faturaları özel durumlar haricinde haftalık olarak ödenir.

bb) Fon ödemeleri ilgili birimlerden gelecek listelere göre hak sahiplerinin banka hesabına yapılır.

cc) Ödemeler Genel Müdürlük talimatı ile belirtilen avans ödemeleri haricinde belgeye karşılık yapılır.

çç) Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen süreli yayın kredi ödemeleri hariç olmak üzere; bütçe veya tahsis bilânçosu ile ödeneği ayrılmayan hizmetler için, belgeye dayansa bile ödeme yapılmaz.

dd) İş avansları, düzenlenecek avans talep formuna göre özel durumlar haricinde personelin banka hesabına ödenir, avans karşılığı yapılan harcamaların Kurum mevzuatı, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatla uygunluğu kontrol edilir.

ee) Ödemeye konu olan harcama için ibraz edilen belgelerin Kurum mevzuatı, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuata uygunluğu kontrol edilir.

ff) Vergi Usul Kanununda belirlenen limitlere göre nakit yapılan ödemelerin Kanunla belirlenen tutarı aşması önlenir (nakit ödeme limiti).

gg) Yapılan ödemelerde 21/7/1953 tarihli ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre ödeme yapılacak kişi veya kurumların ödeme öncesinde vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığına dair sorgulama yapılır; vergi borcu bulunması halinde ödeme vergi dairesinin belirlediği yere yapılır.

ğğ) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması: Bütün ödemeler Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı üzerinden yapılır. Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabından ödeme yapılamaz. Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabından da tahsilat yapılamaz.

hh) Genel Müdürlük ödemeleri için belirlenen nakit tutarı ile Şubelerin ihtiyaç duydukları nakit tutarı günlük olarak Hazineden talep edilir.

b) Genel Müdürlük Muhasebe İşlemleri ve Şube Muhasebe İşlemlerinin Kontrolü: Genel Müdürlük dâhilinde gerçekleşen mali işlemlere ait kayıtlar, tek düzen hesap planı çerçevesinde güncel mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulur, şubelerde gerçekleşen mali işlemlere ait şubeler tarafından yapılan kayıtlar ise aynı kurallar ve hükümler çerçevesinde kontrol edilir. Gerekli hallerde ilgilisine düzeltmeler yaptırılır.

1) Genel Müdürlük Muhasebe İşlemleri: Genel Müdürlük dâhilinde gerçekleşen mali işlemlere ait muhasebe kayıtlarının tutulmasıdır. Bu kapsamda yapılan işlemler aşağı sıralanmıştır.

aa) Genel Müdürlük mal ve hizmet alımları, tahsilat ve ödeme işlemleri tek düzen hesap planı çerçevesinde ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilir.

bb) Sabit kıymetlere ait işlemler tek düzen hesap planı çerçevesinde ilgili sabit kıymet hesaplarına kaydedilir.

cc) Amortisman uygulaması Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen ekonomik ömürlerine göre yine bu Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre tayin edilecek yöntem kullanılarak gerçekleştirilir.

çç) Fon hesaplarına ait işlemler muhasebeleştirilirken tahsis bilançosu ile ayrılan fonlar, harcama ve kullanım limitleri düzenli olarak kontrol edilir.

dd) Resmî ilan yayımlayan süreli yayınlara verilecek Kurum Kredilerine uygulanacak faiz oranının, Genel Kurul tarafından her yılın ilk toplantısında belirlenebilmesi için gerekli piyasa araştırmaları yapılarak Genel Müdürlük Makamına arz edilir.

ee) Resmî ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerinin kredi taleplerinin değerlendirilmesi süreci ile kredi talep edenin sunacağı belgelerin ve arz edecekleri teminat mektuplarının teyidi gerçekleştirilir.

ff) Kuruma ait kasko, trafik, dask vb. sigorta poliçelerinin, kira ödemelerinin ve bir yıldan uzun sürelere tekabül edecek hizmet alımlarının muhasebeleştirilmesi esnasında muhasebenin dönemsellik ilkesine uygun hareket edilir.

gg) Sigorta poliçelerinde belirtilen rizikoların gerçekleşmesi durumunda poliçe kapsamında belirlenen yöntem esas alınmak suretiyle gerekli hallerde yansıtma faturaları kesilir.

ğğ) Genel Müdürlüğe hitaben gönderilen Kurumun taraf olduğu veya olmadığı haciz ve/veya temlik işlemleri ile ilgili cevabi yazılar Hukuk Müşavirliği ile işbirliği içerisinde, gerekli durumlarda hukuki mütalaa alınarak süresi içerisinde yazılır; ödemeler de vakitlice yapılır.

hh) Kurum muhasebe kayıtlarını tutmuş olduğu yasal defterleri için e-defter uygulamasına tabidir. Gerekli işlemler Elektronik Defter Genel Tebliği usulüne uygun olarak yapılır.

ıı) Kurumun e-fatura kayıtlı kullanıcı olması sebebi ile şubelerce düzenlenen e-fatura ve e-arşiv faturaların Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygunluğunun kontrolü ve takibi ile e-fatura ve e-arşiv fatura iptal işlemleri gerçekleştirilir.

ii) Kurumun hesabı bulunan bankalardan aylık olarak alınacak onaylı banka ekstreleri ile muhasebe kayıtlarının uyumlu olması sağlanır.

jj) Müşteri ve satıcılarla hesap mutabakatları yapılır ve mutabık olunması temin edilir. Mutabık olunmayan hallerde gerekli işlemler yapılır.

2) Şube Muhasebe İşlemlerinin Kontrolü: Şubelerde gerçekleşen mali işlemlerin ve bu doğrultuda oluşturulan muhasebe kayıtlarının, tek düzen hesap planı çerçevesinde güncel mevzuat hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığının kontrolüne dair işlemlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır.

aa) Şube muhasebe kayıtlarının ve belgelerinin kontrolü,

bb) Şube müşteri ve satıcı hesaplarının kontrolü,

cc) Şubelere ait banka ekstrelerinin kontrolü,

çç)  Yayın tahakkuklarının kontrolü,

dd) Ödemelerinin kontrolü,

ee) Şubelerin muhasebe ile ilgili ihtiyaç duyacakları diğer işlemlerde yardımcı olunması.

c) Vergi ve Yasal Yükümlülükler ile Bütçe ve Mali Performans İşlemleri: Kurumun mükellefiyeti kapsamında Vergi daireleri nezdinde yürütülecek işlemler ile yıllık gelir-gider bütçeleri, temel mali tablolar ve Kurum faaliyetlerine ait mali performansın değerlendirilmesi açısından diğer özet mali tabloların oluşturulmasına yönelik raporlama faaliyetleri Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilir.

1) Vergi ve Yasal Yükümlülüklere Ait İşlemler: Vergi Dairelerine verilen bildirim ve beyannameler ile Maliye Bakanlığı ve diğer resmî kurumlardan talep edilen mali raporların hazırlanmasına dair aşağıda maddeler halinde sıralanan işlemlerden oluşmaktadır.

aa) Gelir Vergisi Stopajlarının (ücretler hariç) beyan edildiği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin hazırlanması kontrolü ve ödenmesi,

bb) Satışlar nedeniyle hesaplanan Katma Değer Vergilerinin beyan edildiği 1 No’lu Katma Değer Vergisi beyannamesinin hazırlanması kontrolü ve ödenmesi,

cc) Hizmet Alımları nedeniyle satıcılara ödenecek Katma Değer Vergilerinden tevkif edilen tutarların beyan edildiği 2 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin hazırlanması kontrolü ve ödenmesi,

çç) Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve ödenmesi,

dd) Kurumun süreli yayınlara vermiş olduğu kredilerden alınan faizlerin tutarı üzerinden hesaplanan Banka Muamele Vergisi Beyannamesinin hazırlanması, kontrolü ve ödenmesi,

ee) Sözleşmelerden kesilen Damga Vergilerinin beyan edildiği Damga Vergisi beyannamesinin hazırlanması, kontrolü ve ödenmesi,

ff) Tutar limitleri Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen alışlara ilişkin Ba formlarının hazırlanması ve kontrolü,

gg) Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile diğer vergi ve harç ödemelerinin yapılması,

ğğ) Ticaret Odası aidatının ödenmesi,

hh) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne beyan edilen Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve kontrolü,

ıı) TÜİK ve diğer kurumların isteyecekleri muhasebe ile ilişkili rapor ve belgenin hazırlanıp sunulması.

2) Bütçe ve Mali Performans İşlemleri: Yıllık gelir-gider bütçelerinin hazırlanması ve kontrolü, temel mali tablolar ile Kurum faaliyetlerine ait mali performansın değerlendirilmesi açısından diğer özet mali tabloların hazırlanmasına yönelik işlemler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

aa) Basın İlan Kurumu Yönetmeliğine göre yıllık gelir ve gider bütçelerinin hazırlanarak en geç 1 Kasım tarihine kadar Genel Müdürlük Makamına sunulması,

bb) Bütçe gerçekleşmelerinin düzenli olarak kontrolü ve gerekli görülen hallerde bütçe kalemleri arasındaki aktarımların Yönetim Kurulu tarafından yapılabilmesi için teknik çalışmaların yapılması,

cc) Bütçenin yetersiz kalacağı hallerde ek bütçe teklifi hazırlanması, hazırlanan ek bütçenin takip eden ilk Genel Kurul toplantısında değerlendirilebilmesi amacıyla Genel Müdürlük Makamına sunulması,

çç) Aylık olarak Gelir Tablosu ve Bilançonun hazırlanması,

dd) Mali performans açısından önemli görülen diğer durumlar için Özet Mali Tablolar hazırlanması,

ee) Yıllık Gelir Tablosu ve Bilanço ile net karın fonlara dağılımını gösteren Tahsis Bilançosu taslağının müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlük Makamına arz edilerek Şubat Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun takdirine sunulmak üzere hazırlanması,

ff) Genel Kurul tarafından onaylanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile Tahsis Bilançosunun Resmî Gazete’de ve iki ulusal gazetede yayımlanmasının temin edilmesi.

Muhasebe Müdürü: Erol KARADAĞ


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: genelmuh@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 40 51