Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 16/A,  18, 19, 20, 20/A-B ve 21’e göre,

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Müdürü’nün yetki ve sorumluluğunda, tahsis edilmiş personeliyle Kurumun idare hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini düzenler ve yürütür.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Sorumlulukları Aşağıda Belirtilmiştir:

İdare Hizmetleri

Bu hizmetler, genel olarak Kuruma düşen ödevlerin yerine getirilmesi için, değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre, planlama ve teşkilatlandırma çalışmaları ile uygulama faaliyetlerini kapsar.

Uygulama faaliyetlerinin hedefi ise; servis, şube ve yan kuruluşların görevlerini yapmalarına imkan verecek hususların doğrudan doğruya veya dolaylı olarak karşılanmasını ve düzenlenmesini sağlamaktır. Bunların başlıcaları, müteakip maddelerde gösterilmiştir.

a) Satın Alma İşleri: Kurum hizmetlerinin tedviri için gereken, her türlü araç ve gereçler, Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 109, 110 ve 111 inci maddelerinde öngörülen esas ve şartlara göre tedarik edilir. Kurumun bir yıllık ihtiyacı ile piyasadaki fiyat durumları dikkate alınarak, bazı malzemelerin toptan satın alınıp stok yapılması imkanları araştırılır. İstanbul dışındaki şubelerin merkezden gönderilmeyen kırtasiye ihtiyaçları mahallinden satın alınabilir. Demirbaşların alımı, “Demirbaş Eşya Talimatı” esaslarına göre yürütülür.

b) Bakım ve Emniyet İşleri: Merkez teşkilatındaki çalışma yerleri ile malzemelerin bakım, onarım ve temizliği, hizmetin aksaksız ve emniyet içinde görülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Yangına ve hırsızlığa karşı alınacak emniyet tedbirleri için, özel bir talimat hazırlanır.

c)Tatil Köyü İşletmesi: Basın İlan Kurumu Tatil Köyü, yaz aylarında basın mensuplarına dinlenme imkanı sağlamak üzere, sosyal hizmet amacıyla işletilir. Dinlenme dönemleri ve fiyat tarifeleri, gelirler ve giderler arasında mümkün mertebe denge kurulmasını gerçekleştirecek tarzda ve basının orta tabakasının istifadesini temin edecek şekilde her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilir. Tatil Köyü’nün muhafaza, idame ve işletme hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile görev, yetki ve sorumluluklara ait temel ilkeler, Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu’nca onaylanan özel bir talimatla belli edilir.

d) Öğle Yemeği: İlgili Genel Kurul Kararı uyarınca, Kurum personeline çalışma günlerinde verilmesi gereken öğle yemeğinden başka kişilerin bedeli karşılığında ve ne şekilde yararlanacağını, Yönetim Kurulu tayin eder. Yemeğin hazırlatılmasıyla ilgili hususlar, Genel Müdürlük emirleriyle düzenlenir.

e) Para Yardımları: Kurum tarafından hangi şahıs ve kuruluşlara hangi esas ve şartlara göre yardım yapılacağı, Kuruluş Kanununun 2/5 ve 8/4 maddeleri ile Yönetmeliğin 102 ve 107 nci maddelerinde belirlenmiştir.

Bu yardımlar şunlardır:

1. Çalışamaz ve muhtaç durumdaki basın mensuplarına yapılacak yardımlar,

2. Ölen basın mensuplarının yardıma muhtaç ailelerine yapılacak yardımlar,

3. Basın kuruluşlarına yapılacak yardımlar.

Söz konusu yardımlar, Genel Kurul’un konuya ilişkin prensip kararı ile Yönetim Kurulunun münferiden alacağı kararlara göre, her yıl tahsis bilançosu ile net kardan bu maksat için ayrılacak özel fonlardan karşılanır. İşlemlerin teferruatı, Genel Müdürlük emirleriyle düzenlenir.

f) Kredi İşleri: Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 104, 105, 106 ve 108 inci maddelerinde esas ve şartları belirlenen krediler, Kurumun nakit imkanlarının elverdiği ölçüde ve Yönetim Kurulu Kararı ile verilir. Kredi işlemlerinin teferruatı ile taksitlerin zamanında tahsili hususları, Genel Müdürlük emirleriyle düzenlenir.

g) Sair İşler: Kurum hizmetlerinin devamını sağlamak üzere lojman, kira, inşaat ve sair idarî işler, bu müdürlük tarafından tedvir olunur. Kuruma ait olan ve/veya Kurum tarafından kiralanan her türlü binek ve station-wagon türü taşıtların tahsisi ile ilgili usul ve esaslar, Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulunca onaylanan bir talimatla belirlenir.

Destek Hizmetleri Müdürü: Ali AKTAŞ


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: destek@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 41 01