Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 9.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 20’ye göre,

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Müdürünün yetki ve sorumluluğunda, tahsis edilmiş personeliyle Kurumun idare hizmetleri ile ilgili faaliyetlerinin uyum içinde gerçekleştirilmesini sağlar, düzenler ve yürütür.

İdare hizmetleri genel olarak Kuruma düşen ödevlerin yerine getirilmesi için, değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre, planlama ve teşkilatlandırma çalışmaları ile uygulama faaliyetlerini kapsar.

Uygulama faaliyetlerinin hedefi ise; birim ve şubelerin görevlerini yapmalarına imkân verecek hususların doğrudan veya dolaylı olarak karşılanmasını ve düzenlenmesini sağlamaktır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Satın Alma İşleri:

1) Kurum hizmetlerinin yürütülmesi için gereken her türlü araç ve gereç, Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslara göre tedarik edilir.

2) Kurumun bir yıllık ihtiyacı ile piyasadaki fiyat durumları dikkate alınarak, bazı malzemelerin toptan satın alınıp stok yapılması imkânları araştırılır.

3) Şubelerin hizmetin gereği olarak sürekli ihtiyaç duyduğu ve merkezden karşılanamayan; tüketime yönelik malzeme alımları kapsamındaki içecek, kırtasiye, temizlik malzemeleri ve diğer sarf malzemeleri ile enerji alım giderleri; yasal giderler kapsamındaki Emlak, Çevre Temizlik  ve sair vergi ödemeleri; hizmet alımları kapsamındaki Kira, aidat, temizlik ve güvenlik hizmetleri ile kargo ve haberleşme giderleri; geçici görevlendirme giderleri kapsamındaki konaklama ve ulaşım giderleri, mahallindeki tedarikçiden satın alınabilir. Bu giderler dışında ortaya çıkacak mal veya hizmet ve duran varlık talepleri; “Malzeme veya Hizmet Talep Formu” ile talep edilir ve İmza Yetkileri Özel Talimatına göre onay sürecini müteakip, mahallindeki tedarikçiden satın alınabilir.

4) Demirbaşların alımı Demirbaş Eşya Talimatındaki usul ve esaslara göre yürütülür.

b) Bakım ve Emniyet İşleri:

1) Merkez teşkilatındaki çalışma yerleri ile malzemelerin bakım, onarım ve temizliği, hizmetin aksaksız ve emniyet içinde görülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

2) Yangına ve hırsızlığa karşı alınacak emniyet tedbirleri Güvenlik Talimatındaki usul ve esaslara göre yürütülür.

c) Tatil Köyü İşletmesi:

1) Tatil Köyünün muhafaza, idame ve işletme hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile görev, yetki ve sorumluluklara ait temel ilkeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulunca onaylanan özel bir talimatla belirlenir.

ç) Öğle Yemeği:

1) İlgili Genel Kurul Kararı uyarınca, Kurum personeline çalışma günlerinde verilmesi gereken öğle yemeğinden başka kişilerin, bedeli karşılığında ve ne şekilde yararlanacağını, Yönetim Kurulu belirler.

2) Yemeğin hazırlatılmasıyla ilgili hususlar, Genel Müdürlük emirleriyle düzenlenir.

d) Para Yardımları: Kurum tarafından hangi şahıs ve kuruluşlara hangi esas ve şartlara göre yardım yapılacağı Kurum mevzuatında belirlenmiştir. Bu yardımlar şunlardır:

1) Çalışamaz ve muhtaç durumdaki basın mensuplarına yapılacak yardımlar,

2) Ölen basın mensuplarının yardıma muhtaç ailelerine yapılacak yardımlar,

3) Basın kuruluşlarına yapılacak yardımlar.

aa) Söz konusu yardımlar, Genel Kurulun konuya ilişkin prensip kararı ile Yönetim Kurulunun münferiden alacağı kararlara göre, her yıl tahsis bilançosu ile net kârdan bu maksat için ayrılacak özel fonlardan karşılanır.

bb) İşlemlerin teferruatı Genel Müdürlük emirleriyle düzenlenir.

e) Kredi İşleri:

1) Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde şartları belirlenen krediler Kurumun nakit imkânlarının elverdiği ölçüde ve Yönetim Kurulu Kararı ile verilir.

2) Kredi işlemlerinin teferruatı ile taksitlerin zamanında tahsili hususları Genel Müdürlük emirleriyle düzenlenir.

f) Sair İşler: 

1) Kurum hizmetlerinin devamını sağlamak üzere lojman, kira, inşaat ve sair idari işleri yürütür.

2) Kuruma ait olan ve/veya Kurum tarafından kiralanan her türlü taşıtların tahsisi ile ilgili usul ve esaslar, Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulunca onaylanan bir talimatla belirlenir.

3) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu çalışmaları için yapılması gerekli hazırlık faaliyetleriyle birlikte Kurumun idari ve mali politikası ile bunların uygulanmasına ilişkin olarak, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük kararları doğrultusunda yapılacak faaliyetleri, Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü ile işbirliği içinde yürütür.

4) Maaş ve ücret ödemelerine ilişkin bankalar ile yapılacak olan Maaş Ödeme Promosyon İhalesini Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütür.

Destek Hizmetleri Müdürü: Ali AKTAŞ


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: destek@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 41 01