Genel Müdürlük

Basın İlan Kurumu olarak temel görevimiz, kamuya ait resmi ilan ve reklamların süreli yayınlarda yayımlatılmasına aracılık etmektir. Kurumumuz görevine dair işlemlerinde düzenleyici, denetleyici ve destekleyici fonksiyonları bulunmakta olup, sadece resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bakımından mevzuat düzenlemekte, buna ilişkin denetim yapmakta ve müeyyide uygulayabilmektedir.

Resmi ilan yayımında temel gaye kamuoyunun bilgilendirilmesidir. Bu temel amacın yanı sıra devletin sosyal sorumlulukları kapsamında basının desteklenmesi, tüm gelişmiş ülkelerde farklı programlarla hayata geçirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu anlamda bağımsız basının varlığını sürdürebilmesi için 1961 yılında kurulan Kurumumuz, demokratik bir toplumun olmazsa olmazı özgür basının en büyük destekçisi konumundadır. Resmi ilan dağıtımına dair tüm iş ve işlemler mevzuata göre açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.

Kurum, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında basın kuruluşları ile dernek ve sendikalarına kredi desteği vermektedir. Basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para verilmekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardım yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu görevlerini yerine getirmek için gerekli ticari ve sosyal faaliyetlerde bulunabilmektedir.

Kurumun idari yapısı Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Basın, Hükümet ve Tarafsızlar adıyla nitelenen üç grupta eşit sayıda temsil edilen toplam 42 üyeden oluşan Genel Kurul, resmi ilan ve reklam yayımlayacak süreli yayınların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile ilan ve reklam yayımına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Süreli yayınların neşrine aracılık edeceği resmi ilanların yayım ücretini belirleyen fiyat tarifesi, Genel Kurul tarafından Cumhurbaşkanına teklif edilmekte ve Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip uygulanmaktadır. Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin denetlenerek onaylanması ve Kurumun görevleriyle alakalı diğer işlerin görüşülüp karara bağlanması da Genel Kurulun görevleri arasındadır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulda temsil edilen üç grubun her birinden Genel Kurul üyeleri tarafından seçilen ikişer üye ve Kurum Genel Müdürü olmak üzere toplam yedi kişiden oluşmaktadır. Genel Kurul’a karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu, mevzuat ve Kurul tarafından kendisine verilen görevleri yaparak Kurum’un etkili bir tarzda çalışmasını sağlar.

Genel Müdürlük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından tevdi edilen bütün işlerden sorumlu olup, bu görevlerini ifa etmek konusunda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Belirtilen işler günü gününe takip, inceleme ve denetleme şeklinde yürütülmekte, her ayın sonunda resmi ilan ve reklam verilebilecek yayınların isimlerini ve vasıflarını içine alan süreli yayınlar listesini kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Şubeler, Genel Müdürlüğün mahalli teşkilatlarıdır. Resmi ilan ve reklamların süreli yayınlarda yayımlatılmasında aracılık görevini yürüten Şube Müdürlükleri, basın kuruluşları ve çalışanları ile Kurumun Genel Müdürlüğü arasında köprü konumundadır.