Eğitim ve Etkinlikler

Basın İlan Kurumu, Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca; kendi personelinin yanı sıra basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlükleri personeline hizmet içi eğitim vermektedir.

 1. VALİLİK İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜKLERİ PERSONELİ İLE KONTROL KURULU ÜYELERİNİN EĞİTİMİ

Kurum şubesi bulunmayan yerlerde resmi ilanların gazetelerde yayınına aracılık etmek, gazetelerin resmi ilan yayınlama haklarının doğup doğmadığına veya bu hakların devam edip etmediğine karar verme yetki ve sorumluluğu Valiliklerde bulunmaktadır.

Valiliklerin görev alanında bulunan gazeteleri denetleyecek kontrol kurulları ile ihtiyaç halinde oluşturulacak geçici kontrol kurulları; il basın ve halkla ilişkiler müdürlüğünden bir memurun başkanlığında, muhasebe konusunda uzman bir memur ile Valilikçe görevlendirilen bir gazeteci üyeden oluşmaktadır.

Kontrol kurulu üyeleri, Kurum mevzuatı ve bu mevzuatta yapılan yeni değişiklikler ve bunların tatbikinde karşılaşılması muhtemel meselelerin çözümüne yönelik verilen eğitim seminerleriyle görevlerini etkin şekilde yerine getirmektedir.

Valilikler tarafından oluşturulan gazete kontrol kurullarının memur üyelerine;

 1. Kurum Yönetmeliğinin resmi ilanlara ilişkin uygulama esas ve usulleri,
 2. 67 sayılı Genel Kurul kararı,
 3. Genel Kurul prensip kararları,
 4. 67 sayılı Genel Kurul kararının Kurum şubesi bulunmayan yerlerde yayınlanan gazetelere ilişkin hükümleri,
 5. Resmi İlan Fiyat Tarifesi ve resmi ilanların ölçümlenmesi,
 6. Resmi ilan istihkaklarının belirlenmesi, kontenjan ve dağıtım tabloları ile aylık listelerin düzenlenmesi,
 7. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararı,
 8. Resmi ilanlara ilişkin muhtelif ihtilaflar konularında eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

BASIN MENSUPLARININ EĞİTİMİ

Kurum şubesi bulunan yerlerde resmi ilan yayınlayan gazetelerin görevli personeline, Kurum mevzuatında yapılan değişiklikler ve uygulamada karşılaşılan problemlerle ilgili olarak eğitimler verilmektedir.

Kurum mevzuatının uygulanmasında ahenk ve birliğin sağlanmasına sağlamaya yönelik basın mensuplarına;

 1. Kurum Yönetmeliği’nin resmi ilan yayınına ilişkin uygulama esas ve usulleri,
 2. 67 sayılı Genel Kurul kararı,
 3. Genel Kurul prensip kararları,
 4. Elektronik ortamda yapılan resmi ilan tevzii,
 5. Resmi İlan Fiyat Tarifesi ve resmi ilanların ölçümlenmesi,
 6. Resmi ilan istihkaklarının belirlenmesi, kontenjan ve dağıtım tabloları
 7. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul Kararı,
 8. Resmi ilanlara ilişkin muhtelif ihtilaflar konularında eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

KURUM PERSONELİNİN EĞİTİMİ

Kurum personeline verilen eğitimler, “Uygulamalı Kurum Mevzuatı Eğitimi” ve “Hizmet İçi Eğitim” olmak üzere iki ayrı biçimde yapılmaktadır.

 • Uygulamalı Kurum Mevzuatı Eğitimi

Personele, Kurum Kuruluş Kanunu, Yönetmeliği, Genel Kurul Kararları ve diğer Kurum idari yapısında son zamanlarda yapılan önemli değişiklikler ile idari işler, muhasebe, personel, ilan ve bilgi işlem uygulamalarındaki hataların, tereddütlerin ve eksikliklerin giderilmesi konularında eğitimler verilmektedir.

 • Hizmet İçi Eğitim

Kurum, insan kaynakları kalitesini geliştirmek ve kurumsal dönüşümün sağlanmasında personelin bilgi ve becerilerinin artırılmasına duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla Genel Müdürlük ve şubelerinde görev yapan personeline yönelik kapsamlı hizmet içi eğitimler düzenlemektedir.

Bu kapsamda Kurum personeli;

Ofis Programları Kullanımı Eğitimi: 

 • Word; Kelime İşlem Programı (Doc veya Docx),
 • Excel; Tablolama Programı (Xls veya Xlsx),
 • Powerpoint; Sunu Programı (Ppt veya Pptx),
 • Access; Veritabanı Programı (Mdb veya Accdb),
 • Publisher; Yayıncılık Programı (Pub).

Elektronik Doküman ve Arşiv Yönetimi Eğitimi:

 • Resmi Yazışma Usul ve Esaslarına Göre Belge Üretimi,
 • Kurum İçi ve Kurumlar Arası E-Yazışma,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Üzerinden Yazışma,
 • Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) ile Çalışma,
 • Standart Dosya Planına Göre Çalışma.

Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü Hizmet Özel Eğitimi:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Satın Alma Eğitimi
 • Karar Organları ile İlgili Toplantı Yönetimi

Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Özel Eğitimi:

 • Genel Muhasebe Uygulamaları
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • KDV Uygulamaları
 • Amortisman Uygulamaları
 • Gider Hesapları
 • Mali Tablolar

İlan Müdürlüğü Hizmet Özel Eğitimi:

 • Resmi İlan Yayını ile Alakalı Kamu İhale Mevzuatı
 • Basın Kanunu ve Basın İş Kanunu

Kontrol Müdürlüğü Hizmet Özel Eğitimi:

 • Denetim ve Raporlama Eğitimi
 • Vergi Usul Kanunu Uygulamaları

Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmet Özel Eğitimi:

 • Veri Tabanı Yönetimi Eğitimi (Sql Server)
 • İş Zekası Raporlama Eğitimi (BI)
 • ERP Uygulama Danışmanlık Eğitimi (AX Dynamics)
 • ERP İleri Seviye Programlama Eğitimi (AX Dynamics)
 • Network Eğitimi (Ccna/Ccnp)
 • Programlama Eğitimi (.Net C#)
 • Sistem Yönetim Eğitimi (Msce)
 • Sanallaştırma Eğitimi (Vmware) eğitimlerini almıştır.