Sıkça Sorulan Sorular

3/12/2020 TARİHLİ VE 3272 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ

MADDE 1 - (1) Resmi ilanların yayın ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle hesap edilir.

(2) İlan metinlerinin dizgisinde "Arial" yazı karakteri kullanılması zorunludur.

(3) Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olmayan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin;

a) Yazı karakterinin 9 punto olması,

b) 5 santimetrelik kısımda en az 14 satır yazı bulunması,

c) Tek sütun genişliğinin 32 milimetre olması,

zorunludur.

(4) Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin;

a) Yazı karakterinin 10 punto olması,

b) 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunması,

c) Tek sütun genişliğinin 37 milimetre olması,

zorunludur.

(5) Sütun aralarındaki boşluklar 3 milimetre olarak hesaplamaya dahil edilir.

(6) Resmi ilan başlıklarının ilan metinleri ile orantılı olması için ilan metni başlık dahil iki yüz sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıklarının en fazla 24 punto, yüz ve iki yüz sütun-santim arasındakilerin en fazla 20 punto, elli ve yüz sütun-santim arasındakilerin 16 punto, elli sütun-santimin altındakilerin ise en fazla 14 punto olması zorunludur.

(7) Anılan resmi ilanların yayın öncesindeki dizgi tertip işlemlerinin;

a) İlan başlığı ile ilan metni arasının 3 milimetre,

b) İlan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre,

c) Kelime aralan bir boşluk karakteri,

olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

(8) Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilanların bedelleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır.

MADDE 2 - (1) Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti 20,40 Türk Lirası olup, bu yayın ücreti günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için 49,35 Türk Lirasıdır.

(2) Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.

MADDE 3 -(1) Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.

(2) Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.

MADDE 4 - (1) Bu tarife, Resmi Gazete'de yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

 

(1) İLANBİS üzerinden verilecek resmî ilân ve reklâmlar hakkındaki yayın talimatı, ilân metni ve görseli ile tahmini yayın bedelinin yatırıldığını gösterir ödeme belgesi yayın tarihinden en az beş iş günü önce yetkili kullanıcı tarafından İLANBİS’e kaydedilir.

(2) İlân verenlerin yayın tarihlerini tespit ederken, birinci fıkrada belirtilen sürenin yeterli olup olmadığını dikkate almaları gerekir.

(3) Resmî ilân ve reklâmların İLANBİS üzerinden gönderilmesi esnasında, gerekli belgelerin süresinde sisteme yüklenmemesi, hatalı veya noksan bilgi ve belge yüklenmesi nedeniyle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir malî külfet doğması ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.

a) İlan bedeli , ilandan sorumlu olan şube müdürlüğümüze gönderilmelidir.

b) Gönderme aracı olarak BANKA, acil durumlarda Banka-Telefon veya On-Lıne havalesi tercih edilmelidir. (Bu mümkün olmadığı takdirde PTT havalesi de olabilir; ancak olabilecek gecikmeler Kurumumuzu ilzam etmez.)

c) Bedelin gönderildiğine dair banka havale dekontunun veya PTT havale makbuzunun onaylı bir örneğinin mutlak suretle iş emrine eklenmesi, İstanbul ilindeki dairelerce İstanbul Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla yayınlatılacak ilânlar için, yayın ücretinin, anılan Şubemize ödenmesi gereklidir.

d) Göndermeler için, şubelerimizin banka hesap numaraları ve adresleri sitemizin “İletişim” bölümünde bulunmaktadır.

e) Havalelerde ilânın konusu kısaca, daire adı ise açıkça belirtilmelidir.

a) İlânın yayınını müteakip, gazete üzerinde yapılacak ölçme sonucu gerçek bedeli tespit edilir ve faturası tanzim olunur.

b) Gönderilen meblâğın, gerçek bedelden fazla olması halinde fark Kurumumuzca iade olunur.

c) Gönderilen meblâğ, kifayet etmediği takdirde noksanı, ilgili dairece derhal gönderilmeli ve havalelerde fatura numarası MUTLAKA belirtilmelidir. (Noksan meblâğ herhangi bir sebeple gönderilmez ise, müteakip ilânlar yayınlanmaz.)

Madde 77- Resmî ilânların, 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ile resmî ilân yayınını öngören sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, görev alanlarına göre Kurum ya da ilgili Valilik tarafından seçilecek gazetelerde yayınlatılması asıldır.

Yayınlanmasına Kurumun aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilânlar, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ilân verenlerden alınarak gazetelere dağıtılır.

Valiliklerin yayınlanmasına aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilânlarda ise her resmî ilân, ilânı veren tarafından ilgili Valiliğe ayrı bir yayın talimatı ile gönderilir. Anılan yayın talimatında, ekinde yer alan ilânın nerede ve kaç defa hangi mevzuata göre yayınlanacağı, ilân yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi de anılarak açıkça belli edilir.

Dayandığı mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler dikkate alınmaz.

Valiliklerin yayınlanmasında aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilân metinlerinin kopya sayısının, ilânın yayınlanacağı gazete veya gazetelerden bir fazla olması zorunludur. Bu gereğe aykırı hareket edilmesi, ilânların yayın tarihinden en az on gün önce Valiliklere intikal ettirilmemesi veya doğrudan doğruya gazetelere gönderilmesi gibi sebeplerle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir mali külfet doğduğu ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.

Gazetelerde yayınlanacak resmî ilânlar Valilikler tarafından elektronik ortamda da alınabilir ve dağıtılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 82- Kurum veya Kurum şubesi bulunmayan yerlerdeki gazeteler, resmî ilânların tahmini yayın bedellerini, Resmî İlân Fiyat Tarifesi’ndeki değişiklikler doğrultusunda Kurum’un belirleyeceği ölçülere göre, peşin olarak alır ve fatura çıkarılınca mahsup işlemini yapar.

Ancak, kanunî engeller sebebiyle tahmini ilân bedelini önceden gönderemeyen genel ve katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine, borçlarını derhal öderler. Borç üç ay içinde ödenmez ise, tahsili için kanunî kovuşturma yapılır ve bu gecikmeye sebep olan sorumlu memurlar hakkında disiplin takibatı yapılmak üzere durum Genel Müdürlük veya Valiliklerce yetkili makamlara bildirilir.

Örnek Word belgesini indirmek için tıklayınız.

1. Dilekçe (Başvuru dilekçesi için tıklayınız),

2. 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince, yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen süreli yayın beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti (Süreli yayının sahibi tüzel kişi şirket olması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen beyannamede şirket adının yer alması gerekmektedir.),

3. Süreli yayın imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde şirket karar defteri ve Ticaret Sicil gazetesi örneği,

4. Süreli yayını temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri,

5. 195 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, Süreli yayınların kendileri tarafından belirlenmekte olan Hususi İlan ve Reklam Fiyat Tarifesi,

6. Gazetenin/Derginin imtiyaz sahibi Şirket/kişinin vergi levhasının fotokopisi,

7. Süreli yayının Fatura Örneği,

8. Daha önce yayın hayatına başlamış olan süreli yayınların, yayın dönemlerine uygunluk arz edecek şekilde geriye dönük:

i) Haftada bir veya daha sık aralıklarla yayınlanan dergilerin on iki sayı,

ii) On beş günde bir yayınlanan dergilerin dokuz sayı,

iii) Aylık aralıklarla yayınlanan dergilerin altı sayı,

iv) Aylık sonrası ve en fazla üç ayda bir yayınlanan dergilerin iki sayısından,

örnek ikişer adedini Kurumumuz Genel Müdürlüğüne intikal ettirmesi icap etmektedir. Ancak, yayın hayatına yeni başlayacak olan ve/veya belirtilen sayılarda yayınlanmamış olan süreli yayınların, bu sayıların karşılığı olan bekleme süresini tamamlamış olması zorunludur. Süreli Yayının aylık listelere dahil edilmesi halinde, 195 sayılı Kanuna dayanılarak alınan Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 108. maddesi uyarınca, yayınlanacak her sayıdan Kurum şubelerine yayın zamanları içerisinde iki adet gönderilmesi gerekmektedir.

Süreli Yayının aylık listelere dahil edilmesi halinde, 195 sayılı Kanuna dayanılarak alınan Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 108. maddesi uyarınca, yayınlanacak her sayıdan Kurum şubelerine yayın zamanları içerisinde iki adet gönderilmesi gerekmektedir.

Kurum Genel Kurulu’nun 27 Şubat 2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Kurumumuz şubesi bulunan yerlerde basında fikren veya bedenen çalışanlara verilecek borç para miktarı maksimum 6.000,-TL. olacak şekilde ’belirlenmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgi, mevzuat bölümünde bulunan 68 Sayılı Genel Kurul Kararı içeriğinde mevcuttur. Duyurulur.

Ekler:

Borç Senedi (PDF Formatı)
Yeni Borç Talepnamesi (PDF Formatı)

BASIN AHLAK ESASLARI HAKKINDA 129 SAYILI GENEL KURUL KARARI
“Karar No: 129 (*) 18 Kasım 1994

(*) Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur:

a) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin insan haklarına dayalı, demokratik, lâik, hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılâpları ve Anayasa’nın 174’üncü maddesinde yazılı “İnkılâp Kanunları” aleyhine yayın yapılamaz.

b) Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz.

c) Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyle belirtilmedikçe suçlu olarak ilân edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan olaylarla ilgili haber veya yorumlarda “Suçsuzluk” ilkesi ihlâl edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hâkimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz.

ç) Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz.

d) Şiddet ve terörü özendirecek; uyuşturucu maddeler ve her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz.

e) Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın yapılamaz.

f) Kadınların, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki bütün hak ve yetkilerden eşit olarak yararlanmasını engellemeye özendiren, kadın-erkek ayrımcılığını öngören, kadını sadece bir “cinsel nesne” olarak gösteren yayınlar yapılamaz.

g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar.

ğ) Gazete veya dergiler kadro, baskı, dağıtım veya fiilî satış miktarı konusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi veremez.

h) Ahlâka aykırı yayın yapılamaz.

ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.

i) Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlâl edilemez.

j) Din istismar edilemez.

k) Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları sebebiyle kınanamaz, aşağılanamaz. Vicdan, düşünce ve anlatım özgürlüklerini hukuka aykırı şekilde sınırlayıcı, sarsıcı veya incitici yayın yapılamaz.

l) Haber başlıklarında, haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz.

m) Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz.

n) İlân veya reklâm niteliğindeki haber, resim ve yazıların, tereddüte yer bırakmayacak şekilde ilân veya reklâm olduğu belirtilir.

o) 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazeteler, kendilerine ait internet sitelerinde yayınlanan bir içerik hakkında 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna göre içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde ilgili içeriği yayından kaldırır.

Madde 2 – Gazete ve dergilerin Basın Ahlâk Esasları’na aykırı davrandığına ilişkin ihbar ve şikâyetler, kendilerini ilgilendiren hallerde gerçek ve tüzel kişilerce, genel olarak da 195 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde temsili öngörülen kurum veya kuruluşlarca Basın İlân Kurumu Yönetim Kurulu’na yapılır.
Yönetim Kurulu gerekli görürse, söz konusu aykırılığı doğrudan doğruya da ele alabilir.

(*) Madde 3 – Bir yazı, haber, resim ve benzeri basılı yayının veya 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin kendilerine ait internet sitelerindeki yayınlarının Basın Ahlak Esasları’na aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren (30) gün içinde yapılmamış ise dikkate alınmaz. Süresi içinde yapılan başvurular, Genel Müdürlükçe ilgili gazeteye tebliğ edilerek, (10) gün içinde savunmalarını vermesi istenir. Süresi içinde savunma verilmezse, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, savunma istemini içeren yazıda açıkça belirtilir.
Yönetim Kurulu süresi içinde yapılan başvurular hakkında, savunmanın geldiği veya savunma hakkından vazgeçilmiş sayıldığı tarihten itibaren, (60) gün içinde kesin kararını verir.
Yönetim Kurulu’nun doğrudan doğruya ele aldığı aykırılıklar hususunda birinci fıkradaki (30) günlük süre (60) gündür. Savunma istenmesi ve karar verme konularında bu madde hükümleri aynen uygulanır. Resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkına sahip olup da, herhangi bir sebeple buna ara veren mevkutelerde bu dönemde, Basın Ahlâk Esasları’na aykırı yayınlar yapılması halinde; bu maddenin bir ve üçüncü fıkralarında gösterilen süreler içinde başvuru ve inceleme yapılmış olmak kaydı ile, 195 sayılı Yasa’nın 49 uncu maddesinde öngörülen müeyyide, sözkonusu mevkutelerin resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkı tekrar doğduğunda uygulanır. Ancak bu müeyyidenin uygulanmasında, zaman aşımı Basın Ahlâk Esasları’na aykırı yayının yapıldığı tarihten itibaren oniki aydır.
Aynı konuda yargı organlarına başvurulmuş olması, Yönetim Kurulu’nun incelemesini ve karar vermesini etkilemez.
Birinci maddenin birinci fıkrasının (o) bendi kapsamında başvurular, mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine her zaman yapılabilir. Genel Müdürlük, mahkeme kararının kesinleşmesine rağmen içeriğin kaldırılmadığını tespit ettiği takdirde, ilgili gazeteye yedi gün içinde mahkeme kararına konu yayının kaldırılması için yazılı uyarı yapar. Genel Müdürlük uyarısına rağmen içeriğin kaldırılmaması halinde, işbu Genel Kurul Kararı hükümleri dairesinde Yönetim Kurulunca işlem yapılır.

Madde 4 – Gazete ve dergilerin, Basın Ahlâk Esasları’na uymadıkları Yönetim Kurulu’nca, kendiliğinden veya başvuru üzerine tespit edildiğinde, 195 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin (a) bendi uygulanır.
05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazeteler, kendilerine ait internet sitelerindeki içeriklerinden bu Genel Kurul Kararı hükümleri dairesinde sorumludur. Ancak bu içerikler nedeniyle, 195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca uygulanacak müeyyideler, anılan Yönetmelik maddelerinde belirlenen ek gösterge oranı ile sınırlı olarak uygulanır.

Madde 5 – Yönetim Kurulu, gazete ve dergilerin Basın Ahlâk Esasları’na uyup uymadıklarına karar vermeden önce, gerekli görürse bir veya daha çok uzmanın görüşünü alabilir.
Uzman veya uzmanlar, on yıllık Sarı Basın Kartı sahibi gazeteciler ve tercihan Basın İlân Kurumu’nda temsil edilen fakültelerin öğretim üyeleri arasından seçilir.

Madde 6 – Resmi Gazete’nin 9/6/1964 tarihli ve 11723 sayılı nüshasında yayınlanan 20/5/1964 tarihli ve 25 numaralı Basın İlân Kurumu Genel Kurul Kararı ile ek ve tâdilleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – Bu Karar’ın Resmi Gazete’de yayınlanmasından önce işlenmiş fiillere, 25 numaralı Basın İlân Kurumu Genel Kurul Kararı ile ek ve tâdilleri uygulanır.

Madde 7 – Bu Karar, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.”

İLANBİS Yönetmeliği

1. Dilekçe (yayın yeri açık olarak belirtilmelidir),

2. 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince, yönetim yerinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına verilen süreli yayın beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti (Gazetenin imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına verilen beyannamede bu tüzel kişi unvanının yer alması gerekmektedir.),

3. Gazetenin imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde şirket karar defteri örneği ve Ticaret Sicil gazetesi,

4. Gazeteyi temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri,

5. Gazetenin kadrosunda istihdam edilen fikir işçilerinin, vatandaşlık numaralarını ve görevlerini ihtiva eden kadro listesi ile bu listede yer alan kişilerle yapılan iş sözleşmelerinin, SGK işe giriş bildirgeleri, kıdemlerini, vergi mükellefi olup olmadıklarını ve şirket ortağı olup olmadıklarını gösteren belgelerin birer suretleri,

6. Bayi dağıtım sözleşmesi ile varsa baskı sözleşmesi,

7. 195 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, gazetelerin kendileri tarafından belirlenmekte olan Hususi İlan ve Reklam Fiyat Tarifesi,

8. Kurumsal elektronik posta adresi ve web adresi,

9. Gazetenin imtiyaz sahibi Şirket/kişinin vergi levhasının fotokopisi,

10. Gazetenin Fatura Örneği.

1. Dilekçe (Sahibi bulunduğumuz ….isimli gazetemiz/dergimiz ….tarihi itibariyle ……devredilecek olup, konuyla ilgili evraklar ekte sunulmuştur.),

2. Noter nezdinde yapılan “Süreli Yayın İmtiyaz Hakkı Satış-Devir Sözleşmesi”,

3. 5187 sayılı Basın Kanununun 8. maddesi gereğince, Süreli yayının yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen düzeltmeyle ilgili mevkute beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti,

4. Süreli yayının imtiyaz hakkını devir alan şirket/kişinin vergi levhasının fotokopisi,

5. Süreli yayın imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde şirket karar defteri ve Ticaret Sicil gazetesi örneği,

6. Süreli yayını temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri,

7. Devir alan imtiyaz sahibi gerçek/tüzel kişi ile Gazetenin son nokta tali bayilerde satışa sunulmak üzere dağıtım işini gerçekleştirecek dağıtım müessesesi arasında yapılması gereken bayi sözleşmesi sureti (yalnızca resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlar için),

8. Gazetenin baskısının kendisine ait bir matbaa tesisinde gerçekleştirilmemesi halinde baskı işleminin ifa edildiği müessese ile yapılması gereken baskı sözleşmesi örneği (yalnızca resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlar için),

9. Kurumsal elektronik posta adresi ve varsa web adresi,

10. Süreli yayının Fatura Örneği,

11. Eğer fon borcu varsa fon borcunun devri için Temlikname ve Muvafakatname (yalnızca resmi ilan yayınlayan süreli yayınlar için),

Resmi ilan yayınlayan ya da resmi ilan yayınlamak için bekleme süresinde bulunan Gazetelerin kadrosunda istihdam edilen fikir işçilerinin, vatandaşlık numaralarını ve görevlerini ihtiva eden kadro listesi ile bu listede yer alan kişilerle yapılan iş sözleşmelerinin, SGK işe giriş bildirgelerinin ve kıdemlerini gösteren belgelerin İLANBİS’te yer alan BEYAN SİSTEMİ’ne yüklenmesi gerekmektedir.

1. Dilekçe,

2. 5187 sayılı Basın Kanununun 8. maddesi gereğince, Süreli yayının yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen düzeltmeyle ilgili mevkute beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti,

3. Şirket karar defteri ve Ticaret Sicil gazetesi örneği,

4. Süreli yayını temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri.