Gazete İşletmeleri

Kurum, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan; Kurum’daki ilan/reklam alacakları üzerinde haciz, temlik vb. kısıtlamalar bulunmayan, Kurum’un idaresine iştirak eden İstanbul, Ankara ve İzmir ilinde yayınlanan mevkutelere münhasıran mesleki yatırım veya işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kredi verebilmektedir.

Kurum’un vereceği kredilerin üst sınırı, her yıl mart ayında, kredi fonunun imkanları ölçüsünde Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Talep sahibine verilecek kredi miktarı, gazetenin bir önceki yıl ilan ve reklam bedeli olarak Kurum’dan tahsil ettiği meblağın ¼’ünü geçememektedir.

Gazete işletmelerine verilen kredilerin vadesi, taksit zamanı ve miktarı da her yıl mart ayında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmektedir. Vade süresi bir yılı aşamayan kredilere uygulanacak faiz oranı ise, Genel Kurul tarafından her yılın ilk toplantısında o yıl için tespit edilmektedir.

Kredi; ipotek veya banka teminat mektubu karşılığında verilmektedir.

  • Gayrimenkul karşılık gösterildiği takdirde, Ticaret Odası bilirkişilerince tayin edilecek kıymetinin, verilecek kredinin en az yüzde 200’ü tutarında olması ve tesis edilecek ipoteğin de birinci derecede ve sırada bulunması;
  • Bir banka teminat mektubu ise, teminat mektubu kıymetinin verilecek kredinin, faizinin ve yasal yükümlülüklerinin toplamı tutarında olması, Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği bankaların birinden süresiz ve kesin olarak alınması gerekmektedir.
  • Ayrıca, gazetenin ilan ve reklam alacaklarından taksitlerin kesilmesi için gerekli temlik işlemleri yaptırılmaktadır.

Kurum’dan aldığı kredinin mesleki yatırım veya işletme faaliyetleri dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi miktarı, faizleriyle birlikte tek seferde tahsil edilmektedir. Bu şekilde davranan gazete ve dergilere beş yıl süreyle kredi verilmemektedir.