İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 28, 29, 30, 31, 32 ve 32/C’ye göre,

İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri:

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Müdürü’nün yetki ve sorumluluğunda, tahsis edilmiş personeliyle Kurumun insan kaynakları ile eğitim, araştırma, yayın ve dokümantasyon faaliyetlerini düzenler ve yürütür.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Sorumlulukları Aşağıda Belirtilmiştir:

a) Personel İşleri

İnsan kaynakları ilgili işler, Kuruma düşen ödevlerin yerine getirilmesi için gerekli personel ihtiyacının tespiti ve kadroların hazırlanması ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği hükümlerine göre imtihan, atama, nakil, terfi, takdir, disiplin ve sair özlük işlemlerini kapsar:

1. İlgili ünitelerle eşgüdüm halinde Kuruma düşen ödevlerin yerine getirilmesi için gerekli personel ihtiyacının tespit etmek ve yıllık kadroları hazırlamak.

2. Basın İlan Kurumu Yönetmeliği hükümlerine göre imtihan, atama, nakil, terfi, takdir, disiplin ve sair özlük işlemlerini yürütmek.

3. İşe alınan personelin adaptasyon sürecini kısa sürede atlatması için gerekli oryantasyon eğitimlerini vermek.

4. Personelin her biri için özlük dosyası açmak ve gizli olarak muhafaza etmek.

5. Personelin mesaiye devam durumunu aylık ve yıllık olarak Genel Müdürlüğe raporlamak.

6. Personelin konut tahsis işlemlerini yürütmek,

7. İnsan kaynakları hizmetlerine yönelik gerektiğinde kurslar açılıp konferanslar ve seminerler düzenlemek.

8. Personelin özel sağlık sigortası işlemlerini, Genel Müdürlükçe hazırlanıp Yönetim Kurulunca onaylanan bir talimatla belirlenen usul ve esaslara göre yürütmek.

b) Ücret Bordroları

Ücret bordroları ile ilgili işler, Kurum personeli ile Genel Kurul üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler ve Gazete Kontrol Kurulu üyelerine ait ücret bordrolarının düzenlenmesini kapsar:

1. İlgili Genel Kurul kararları ve diğer mevzuat esas alınarak Kurum personelinin maaş, ikramiye, fazla mesai ve diğer sosyal yardımlara ait ücret bordrolarının hazırlamak ve Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği halinde ödemelerin yapılmasını sağlamak.

2. Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler ve Gazete Kontrol Kurulu üyelerine ait ücret bordrolarının ilgili Genel Kurul Kararı ve diğer mevzuat esas alınarak hazırlamak ve Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği halinde ödemelerin yapılmasını sağlamak.

3. Personele ait icra, nafaka, borç verme fonu ve diğer özel kesintilerin takibi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre “Otomatik Katılım Sistemi” kapsamındaki personelin bireysel emeklilik katkı paylarını hesaplamak ve Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği halinde bu payların emeklilik şirketine aktarılmasını sağlamak.

c) Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri

Eğitim, araştırma, yayın ve dokümantasyon hizmetleri ile ilgili işler, Basın İlan Kurumu Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum personeli, Valiliklerin il basın ve halkla ilişkiler personeli, basın mensupları ve gazete kontrol kurulu üyelerine verilecek eğitimler ile basının sorunlarına ışık tutmak ve gelişmesinin sağlamak amacıyla eğitim, araştırma ve uygulama fonksiyonlarıyla ilgili iş ve işlemler ile Kurumun kısa, orta ve uzun vadede uygulayacağı politikalar belirlenerek bu politikalar doğrultusunda yapılması gerekli proje araştırma ve geliştirme çalışmalarını kapsar:

1. Kurumun Tahsis Bilançosu içerisinde, eğitim hizmetleri için tahsis edilen meblağ göz önünde bulundurularak, Kurumun yıllık eğitim programlarını hazırlamak,

2. Hazırlanacak yıllık eğitim programları kapsamında ilgili diğer birim ve ünitelerle eşgüdüm halinde eğitimlerin kapsam, ilke, hedef, süre, yer ve yaklaşık maliyeti ile eğiticilerin belirlemek.

3. İlgili ünitelerle eşgüdüm halinde katılımcı listelerini belirlemek ve ulaşım, konaklama gibi hizmetleri organize etmek.

4. Eğitim programlarını hedef kitleye duyurmak ve program akışları ile davetiyeleri hazırlamak.

5. Her eğitim sonunda, ilgili ünitelerle eşgüdüm halinde rapor hazırlamak ve bu raporu Genel Müdürlüğe sunmak.

6. Kurumun araştırma, yayın ve dokümantasyon hizmetleri ilgili ve ünitelerle eşgüdüm halinde yürütmek.

7. Kurumun kısa, orta ve uzun vadede uygulayacağı politikaları belirlemek bu politikalar doğrultusunda gereken proje, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.

d) Evrak ve Arşiv İşleri

Servis Müdürü, Genel Müdürlüğe gelen evrakı ilgili ünitelere havale eder. Üst yöneticilerce görülmesi gerekenleri ise, havale ettirir. Havale edilen evrakın, başka bir servise verilmesi üst yöneticilerden birinin parafı ile mümkündür. Gelen ve giden evrakın kabul, kayıt ve teslim işlemleri mutat usullere göre yapılır. Arşiv işleri, Kurumun Arşiv Talimatı’ndaki usul ve esaslara göre ve ilgili servislerle işbirliği yapılarak yürütülür.

e) Borç Verme İşleri:

Basında fikren veya bedenen çalışanlara verilecek borç para, konuya ilişkin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde düzenlenir. Borç taksitlerinin zamanında tahsil edilmesi için, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Şubeler ve Muhasebe Müdürlüğü iş birliği yapar.

İnsan Kaynakları Müdürü: Ramazan DUMAN


 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: ik@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 42 30 – 0 (212) 999 42 38