İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 9.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 21e göre,

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Müdürünün yetki ve sorumluluğunda, tahsis edilmiş personeliyle Kurumun insan kaynakları ile eğitim, araştırma, yayın ve dokümantasyon faaliyetlerini düzenler ve yürütür.

İnsan Kaynakları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Personel İşleri: Basın İlan Kurumu Yönetmeliği kapsamında;

1) İlgili Birimlerle uyum halinde Kurumun görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli personel ihtiyacını tespit etmek ve yıllık kadroları hazırlamak,

2) Sınav, atama, tayin, terfi, takdir, disiplin ve sair özlük işlemlerini yürütmek,

3) İşe alınan personelin oryantasyon süreçlerini yürütmek,

4) Personel özlük dosyası açmak ve gizli olarak muhafaza etmek,

5) Personelin mesaiye devam durumunu aylık ve yıllık olarak Genel Müdürlük Makamına raporlamak,

6) Personelin konut tahsis işlemlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve şubelerle işbirliği halinde yürütmek,

7) Gerektiğinde personele yönelik kurslar açmak, konferans ve seminerler düzenlemek,

8) Personelin özel sağlık sigortası işlemlerini, Genel Müdürlükçe hazırlanıp Yönetim Kurulunca onaylanan bir talimatla belirlenen usul ve esaslara göre yürütmek,

9) Personelin emeklilik ve istifa işlemleri kapsamında gerekli yazışmaları gerçekleştirmek,

10) Personelin askerlik ve sevk tehir işlemlerini gerçekleştirmek,

11) Personelin genel ve ek mal beyanı işlemlerini yürütmek,

12) Personelin işe giriş, işten ayrılış ve işgöremezlik işlemlerini ilgili şube müdürlükleriyle uyum halinde yürütmek,

13) Personel ile ilgili genelge, tamim ve yazıları birim ve şube müdürlüklerine bildirmek,

14) Personel devam kontrol sistemi ve izin yönetimini, Mesai Özel Talimatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kurum mevzuatını da dikkate alarak birim ve şubeler ile işbirliği halinde yürütmek,

15) Personelin il içinde ve/veya dışında sürekli veya geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek,

16) Personel ücretlerine ait gelir vergisi stopajlarının ve prime esas kazançlarının beyan edildiği muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin hazırlanması ve kontrolü akabinde Muhasebe Müdürlüğüyle uyum içinde ödemelerin yapılmasını sağlamak.

b) Ücret Bordroları: Ücret bordroları ile ilgili işler kapsamında;

1) İlgili Genel Kurul kararları ve diğer mevzuat esas alınarak Kurum personelinin maaş, ikramiye, fazla mesai ve diğer sosyal yardımlara ait ücret bordrolarını hazırlamak ve Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği halinde ödemelerin yapılmasını sağlamak,

2) Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler ve Kontrol Kurulu üyelerine ait ücret bordrolarını ilgili Genel Kurul Kararı ve diğer mevzuat esas alınarak hazırlamak ve Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği halinde ödemelerin yapılmasını sağlamak,

3) Personele ait vergi, sigorta, icra, nafaka, borç verme fonu ve diğer özel kesintilerin takibi ile Otomatik Katılım Sistemi kapsamındaki personelin bireysel emeklilik katkı paylarını hesaplamak ve Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği halinde ödemelerin yapılmasını sağlamak.

c) Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri: Basın İlan Kurumu Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre verilecek eğitimler kapsamında;

1) Kurumun Tahsis Bilançosu içerisinde, eğitim hizmetleri için tahsis edilen meblağ göz önünde bulundurularak, Kurumun yıllık eğitim programlarını hazırlamak,

2) Hazırlanacak yıllık eğitim programları kapsamında ilgili diğer Birimlerle uyum halinde eğitimlerin kapsam, ilke, hedef, süre, yer ve yaklaşık maliyeti ile eğitimcileri belirlemek,

3) İlgili Birimlerle uyum halinde katılımcı listelerini belirlemek ve ulaşım, konaklama gibi hizmetleri organize etmek,

4) Eğitim programlarını hedef kitleye duyurmak ve program akışları ile davetiyeleri hazırlamak,

5) Her eğitim sonunda, ilgili birimlerle uyum halinde rapor hazırlamak ve bu raporu Genel Müdürlük Makamına sunmak,

6) Kurumun araştırma, yayın ve dokümantasyon hizmetlerini ilgili birimlerle uyum halinde yürütmek,

7) Kurumun kısa, orta ve uzun vadede uygulayacağı eğitim politikalarını belirlemek, bu politikalar doğrultusunda gereken proje, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek,

8) Kurum tarafından staj imkânı tanınan öğrencilerin işlemlerini ilgili birim ve şubelerle uyum halinde yürütmek.

ç) Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri: Kurumun gelen veya giden belge ve arşiv hizmetleri kapsamında;

1) Genel Müdürlüğe elektronik veya fiziksel ortamda gelen veya giden her türlü belgenin kayıt ve takibini Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasını kullanarak mutat usullere göre yapmak,

2) Arşiv işlerini, Kurumun Arşiv Talimatındaki usul ve esaslara göre ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak yürütmek.

d) Borç Verme İşleri: Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Kurum personeli ile basında fikren veya bedenen çalışanlara borç verme ve tahsil işlemlerini, Muhasebe Müdürlüğü ve şubeler ile işbirliği halinde yürütmek.

e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görev ve işleri yerine getirmek.

İnsan Kaynakları Müdürü: Ramazan DUMAN


 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: ik@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 42 30 – 0 (212) 999 42 38