Gazeteci Dernekleri

Basın İlan Kurumu, her yıl tahsis bilançosuyla basın dernekleri yardım fonuna ayrılan parasal miktarın yüzde 95’ini, yardım almak için başvuran ve bulunduğu ilde üye sayısı en fazla olan gazeteci derneğine; geri kalan yüzde 5’ini de üyelerinin dörtte üçü fikir işçisi olan, ülke çapında üyesi bulunan ve kamu yararına dernek statüsündeki ihtisas gazeteci derneklerine, belirlenen şart ve oranlarda ödemektedir.

Her iki gruba da yardım tutarının yüzde 40’ı yardıma hak kazanan dernekler arasında eşit olarak; yüzde 60’ı ise her bir derneğe, üye sayısının, yardım almaya hak kazanan derneklerin toplam üye sayısı içindeki payı oranında dağıtılmaktadır.

Yardım alacak derneklerin ve dağıtıma esas alınacak üye sayısının belirlenmesinde, yardım yapılacak yıldan bir önceki yılın son günü itibariyle Basın Kartı Yönetmeliği uyarınca basın kartı sahibi veya basın kartı almak için bekleme süresine tabi üyeler dikkate alınmaktadır.

Yardımlar, gerekli bilgi ve belgelerle her yıl mart ayı sonuna kadar Kuruma yazılı olarak başvuran derneklerden, gerekli şartları taşıdıkları tespit edilenlere mayıs ayında ödenmektedir. Süresinde başvurmayan veya gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmeyen dernekler, hak talebinde bulunamamaktadır.

Yardım başvurusu, şekli Kurum Genel Müdürlüğünce belirlenen dilekçeyle yapılmaktadır. Dilekçeye, derneğin imza sirküleri ve üye kayıt defterinin sureti ile önceki yılın son günü itibarıyla kayıtlı basın kartı sahibi veya basın kartı almak için bekleme süresine tabi üyelerine ait isim, kimlik numarası ve ikamet bilgilerini içerir listenin eklenmesi gerekmektedir. Kurum, yardıma hak kazanıp kazanmadıklarını tespit edebilmek amacıyla derneklerden ayrıca bilgi ve belge de talep etmektedir.

2011 yılına kadar üçü Kurum Genel Kurulu’nda temsilci bulunduran, altısı ise kamu yararına çalışan toplam dokuz (9) gazeteci derneğine yardım yapılmakta iken, o yıl yapılan değişiklikle önce kurum şubelerinin bulunduğu şehirlerdeki, 2015’te yapılan değişiklikle de ülke genelindeki gazeteci derneklerine maddi yardımda bulunulmaktadır. Buna göre, bu yıl 79 gazeteci derneğine 1.100.000,00 TL tutarında nakdi yardım yapılmıştır.