Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 9.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 22’ye göre,

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Müdürünün yetki ve sorumluluğunda, tahsis edilmiş personeliyle bilişim alanında yazılım geliştirme, teknik hizmetler ile ağ ve sunucu sistemleri yönetimi konularında kurumun amaç ve stratejisine uygun olarak teknolojik gelişmeleri takip eder, ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini teknolojinin gelişimi doğrultusunda gerekli analizleri yaparak kurumun hizmetine sunar.

Kurumda kullanılan yazılımların gizlilik, veri bütünlüğü ve erişilebilirlik esaslarına uygun olarak çalıştırılması ve entegrasyonlarının sağlanması, kurum bünyesinde kullanılan donanımların teknik desteği ve danışmanlığını yapmak, ayrıca arızalı cihazlara müdahale, bakım veya onarım işlemlerinden sorumludur.

Genel Müdürlük ve Şubelerde çalışan kullanıcıların hesaplarını oluşturur ve yetkilendirmelerini yapar.

Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gereken işlemleri koordine eder ve yönetir.

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yazılım Geliştirme ve Uygulama Destek: Yazılım geliştirme ve uygulama destek çalışmaları aşağıdaki fıkraları kapsar.

1) Kurumun yönetim bilgi sisteminde kullanılan donanım ve yazılım altyapılarını güncel teknolojilerle yenileyerek, iş sürekliliğini sağlamak,

2) Genel Müdürlük Makamı, birimler ve şube müdürlükleri ya da Genel Müdürlüğün teşkil edeceği kurul tarafından talep edilen uygulamaların geliştirilmesi veya mevcut uygulamalardaki değişiklik taleplerinin incelenmesi ve yapılabilecek nitelikte olanlarının yapılmasını sağlamak,

3) Geliştirilen uygulamalarda bilgi bütünlüğünü sağlamak için kullanılan yazılımlarda iç ve dış entegrasyon yapılabilmesi için gerekli geliştirme çalışmalarını yapmak,

4) Kullanıcıların uygulamalarda tespit ettiği sorunlarla ilgili iş takip sistemi üzerinden oluşturdukları taleplere çözüm üretilmesini sağlamak,

5) Uygulamaların periyodik bakımlarını ve güvenlik sıkılaştırmalarını yapmak veya yaptırmak,

6) Uygulamalarda tespit edilen güvenlik zafiyetleri veya hatalara yönelik güncelleme veya geliştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

7) Yeni geliştirilen ya da güncellenen uygulamaların sorunsuz ve kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere test senaryolarını kurgulamak ve çalıştırmak.

b) Sunucu, Ağ Sistemleri ve Siber Güvenlik: Sunucu, Ağ Sistemleri, Siber Güvenlik ve Yedekleme çalışmaları aşağıdaki fıkraları kapsar.

1) Kurumun bilgi teknolojileri altyapısında kullanılan tüm bileşenlerin işletim sistemi ve donanım kapsamında, kurulum, yapılandırma, kapasite planlama, performans ayarlama, operasyon, yedekleme, yedeklerden geri dönme ve benzeri teknik yönetim ve dokümantasyon fonksiyonlarını yürütmek,

2) Sunucu üzerinde çalışan işletim sistemlerinin, hizmet sunucu yazılımlarının ve antivirüs vb. koruma amaçlı yazılımların sürekli güncellenmesini sağlamak,

3) Kurumun bilgi teknolojileri altyapısında güvenlik operasyonlarını, belirlenen güvenlik politika ve kurallarına göre işletmek, güncel siber güvenlik olaylarını ve gündemini takip etmek ve güncel önlemleri almak,

4) Son kullanıcılardan alınan geri bildirimleri değerlendirip çözüm üreterek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve uygulamak,

5) Bilgisayar ağına bağlı çalışanların yerel veya uzak bilgisayar kullanıcılarının sunuculara bağlanmalarını temin etmek, trafik bilgisini takip ederek anomalileri tespit etmek,

6) Kurum bünyesinde kullanılan sunucu ve ağ sistemlerinde iş sürekliliğini sağlamak,

7) Genel Müdürlük ve şube çalışanlarının Kurum bünyesinde kullandığı bilgisayarlarının yedeklenmesi kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Ancak, gerektiğinde uzaktan ya da yerinde bilgisayarın yedeğini almak,

8) Kurumun sunucularını önem derecesine göre saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak yedeklemek, sunucuların yedeklerinin aktifliğini kontrol etmek,

9) Kuruma ait sanal ve fiziksel sunucuları, veri depolama üniteleri vb. sistem araçlarını periyodik olarak haftada bir kez kontrol etmek,

10) Kuruma ait alan adlarının yenileme süreçlerini ve Kurum tarafından talep edilen yeni alan adı alınması işlerini yapmak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde alım sürecini başlatmak,

11) Kurumda kullanılan yazılım ve donanım ürünlerinin lisans takibini yapmak,

12) Kuruma ait sunucu yedeklerine erişim ve yedeklerden geri dönme işlemini Bilgi Teknolojileri Müdürünün onayı ile yetkili sistem yöneticisi tarafından yapılmasını sağlamak,

13) Sistemlerde oluşan güvenlikle ilgili olayları kayıt altına almak, bu kayıtları değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak.

c) Teknik Destek: Teknik destek çalışmaları aşağıdaki gibidir.

1) Kurum ve Şubelerinde bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve benzeri cihazların fiziki kurulumlarını yapmak, gerekli yazılımları yüklemek, cihazların etkin şekilde kullanımını sağlamak ve koruyucu bakım çalışmalarını gerçekleştirmek,

2) Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve benzeri cihazlar üzerinde oluşan arızaların mevcut imkânlar dâhilinde onarımını yapmak,

3) Yetki alanında bulunan tüm yazılım ve donanımların satın alması için gerekli teknik özellikleri belirleyen teknik şartname hazırlamak, görev alanında bulunan ve satın alma işlemleri tamamlanmış ürünlerin muayenelerini yapmak,

4) Altyapı konusunda gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak, altyapı konusunda oluşan arızalara müdahale etmek ve mevcut imkânlar dâhilinde arızanın onarımını yapmak,

5) Kullanıcıların karşılaştığı arızaları tespit etmek ve onarmak,

6) Network planı ile vaziyet planına aykırı müdahale edilmesi durumunda söz konusu durumu tutanak altına almak, mümkünse mevcut plan ve projelere sadık kalınarak tespit edilen hatalı işlemi revize etmek,

7) Kurum ve Şubelerinde çalışan personelin yürüttüğü iş tanımı ve hacmine göre cihazların kullanım yerlerinin değiştirilmesine karar vermek ve uygulanmasını sağlamak,

8) Bilgisayar kullanıcılarını temel bilgisayar programlarının ve çevre birimlerinin kullanımı konularında bilgilendirmek,

9) Kullanılan iletişim sistemleri, telefon santralleri, dış ve iç telefon hatları, ADSL, VDSL ve fiber internet vb. hatlarının kontrollerini yapmak, çalışır halde tutulmasını sağlamak, telefon ve internet devrelerinin varsa nakil işlemlerini yürütmek, servis sağlayıcılar ile irtibatı sağlamak ve abonelik yükümlülüklerini yürütmek.

ç) Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili çalışmalar aşağıdaki gibidir.

1) Yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili araştırmaları yürütmek,

2) Kurum içi kalite yönetim sisteminin performansını izlemek ve değerlendirmek,

3) İç denetim faaliyetlerinin organizasyon ve takibini yapmak,

4) Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin dokümantasyonlarının kurum işleyişine uygun olarak revize edilmesini sağlamak,

5) Kurum içi aksaklıkları tespit etmek ve önleyici aksiyonların alınmasını sağlamak,

6) Süreç geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak,

7) Düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin etkinliğini izlemek ve raporlamak,

8) Tüm personelin Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile politikalarına uyumlu şekilde çalışmalarını sağlamak,

9) Kurum içi Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ve uygulamaları ile ilgili eğitimler düzenlemek,

10) Haftalık, aylık veya üç aylık Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetimi raporlarını hazırlamak ve yönetime sunmak,

11) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görev ve işleri yerine getirmek.

Bilgi Teknolojileri Müdürü: Ömer Faruk KAYA


İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: bs@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 42 01