İlan Müdürlüğü

İLAN MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 114’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen İç Hizmet Talimatı Madde 33’e göre,

İlan Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri:

İlan Müdürlüğü, Müdürünün yetki ve sorumluluğundaki personeliyle birlikte aşağıdaki maddelerde belirtilen işleri yürütür.

Süreli yayın sahipleri ile sair ilgililere, ilan ve reklam yayımlama hakkını kazanması için herhangi bir şifahi açıklamada bulunamaz. Yazılı müracaatları usulüne uygun şekilde ve yazılı olarak cevaplandırır. Kendi görevleriyle ilgili havale edilen evrakı, Kurum mevzuatı ile verilecek direktiflere göre sonuçlandırır. Bilgi ve belge taleplerini yerine getirir.

İlan Müdürlüğü’nün Sorumlulukları Aşağıda Belirtilmiştir:

a) Resmi ilan yayımıyla alakalı gazete ve internet haber sitelerinin denetlenmeleri ile resmi reklam yayımıyla alakalı gazete, dergi veya internet haber sitelerinin gerek görülmesi halinde denetlenmeleri sonucunda düzenlenen Kontrol Kurulu Raporu veya yapılan incelemeye göre tespit edilen mevzuat ihlalinin yanı sıra gazete ve internet haber sitelerinin gösterge değişiklikleriyle ilgili Genel Müdürlük kararı hazırlamak, alınan kararı ilgililerine göndermek ve uygulamak,

b) Mevzuat ihlali üzerine alınan Genel Müdürlük kararı, resmi ilan ve reklamlarla alakalı ihtilaf ve süreli yayın isim değişikliği taleplerine dair Yönetim Kuruluna sunuş hazırlamak, Yönetim Kurulunca verilen kararı ilgililerine göndermek ve uygulamak,

c) Her ayın ilk ve son günleri arasında gazete ve internet haber sitelerinde yayımlatılan resmi ilanların dağıtımına ilişkin resmi ilan kontenjan ve dağıtım tablolarını hazırlayıp elektronik ortamda ilgili gazete ve internet haber sitelerinin erişimine açmak,

d) Her ayın sonunda, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar listesi hazırlamak, hususi ilan ve reklam fiyat tarifeleriyle birlikte Kurumun internet siteleri üzerinden duyurmak

e) Basın Ahlak Esasları hakkında süreli yayınlardan savunma ve/veya ilgililerden açıklama istemek, dosya kapsamına göre gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak Yönetim Kuruluna sunuş hazırlamak, Yönetim Kurulunca verilen kararı ilgililerine göndermek ve yargı aşamasından geçerek veya geçmeyerek kesinleşmesi halinde uygulamak, mahkemenin kararı iptal etmesi halinde tesis edilmesi gereken işlemleri yapmak,

f) Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilanlar ile diğer içeriklere dair işlemleri koordine etmek, ilan portalında yayımlanacak özel ilan ve reklamların fiyat tarifesinin belirlenmesi için hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek, ilan portalının geliştirme süreçleri ile sosyal ağlarını yönetmek,

g) Resmi ilan yayımını zorunlu kılan veya yayım zorunluluğu kaldırılan mevzuatları incelemek ve gerekli yazışmaları yapmak,

h) Resmi İlan Fiyat Tarifesiyle ilgili hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek,

i) Görevleriyle ilgili mevzuat değişikliği yapılmasına yönelik taslak çalışmalar hazırlamak,

j) Gazete, internet haber sitesi, dergi, ilanlar, ilan portalı ve basın ahlak esaslarıyla ilgili Kurum çalışmaları için faydalı olabilecek nitelikte istatistikler hazırlamak,

k) Genel Müdürün vereceği diğer görev ve işleri yerine getirmek.

İlan Müdürü: Ümit MERT


 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: gmilan@bik.gov.tr

Tel: 0 (212) 999 40 86 –  0 (212) 999 40 91 –  0 (212) 999 40 94