Basın Mensupları

Basın İlan Kurumu, resmi ilan/reklamlara aracılık hizmetinin dışında sosyal faaliyetlerde de bulunmaktadır. Kurum bu kapsamda, resmi ilan/reklam yayınlayan gazetelerde fikren ve bedenen çalışanlara vadesi iki yılı geçmemek üzere faizsiz “BORÇ PARA” vermektedir. Ayrıca yardıma muhtaç basın mensuplarına “MUHTAÇLIK YARDIMI”, vefat eden basın mensuplarının ihtiyaç sahibi ailelerine de “ÖLÜM YARDIMI” adı altında maddi destekte bulunulmaktadır.

“Borç Para”, “Muhtaçlık ve Ölüm Yardımı” istekleri, özel talepnamelerle Basın İlan Kurumu şube müdürlüklerine yapılmalıdır.

BORÇ PARA

Basında fikren veya bedenen çalışanlar, 6 bin Türk lirasına kadar faizsiz borç alabilmekte ve 6, 12, 18 veya 24 aylık taksitler halinde geri ödeyebilmektedir.

A) Borç Para Verilebilecek Kişiler:

a) Basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlar,

b) Kurum şubesi bulunan yerlerde yayınlanıp resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan mevkuteler ile toplam günlük tirajı 250 binden az olmayan mevkute veya mevkutelerle haber satış sözleşmesi yapan haber ajanslarında fikren ve bedenen çalışanlar,

c) Kurum Genel Kurulu’nda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlar.

B) Bunlarda Aranacak Nitelikler:

a) İşinde en az iki yıl çalışmış olmak,

b) İşi ile ilgili bulunmayan başka bir işte çalışmamak,

c) Maaşlarında temlik veya haciz bulunmamak.

AÇIKLAMA

Borç para talebinde bulunanların, kendileri gibi, aynı nitelikleri haiz “müteselsil kefil” göstermeleri şarttır. Borç para isteğine ilişkin müracaatlar bu amaçla hazırlanmış özel talepnamelerin doldurulması suretiyle borç talep eden ile kefilinin işe giriş bildirgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, son aya ait maaş bordrosunun sureti ve borç talep edene ait senet eklenerek Kurum şube müdürlüklerine yapılır.

Borç para verilebilmesi için talepte bulunanların çalıştıkları gazetelerin resmi ilan yayınlama hakkının doğmuş olması, resmi ilan istihkakları üzerinden borcun emniyetini kaldıracak ölçüde haciz veya temlik bulunmaması ve taksitleri, borç alanın ve müteselsil kefilinin ücreti ile istihkaklarından ve işten ayrılmaları halinde, borcun kalanını ödenecek tazminatlarından defaten kesmeyi yazılı olarak taahhüt etmeleri, bunu yapmadıkları takdirde bu meblağın Kurum’daki ilan alacaklarından tevkifine muvafakat etmeleri şarttır.

Talepnamelerin gerçeğe uygunluğu, Yönetim Kurulunca her suretle tahkik edilebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, borç para ve muhtaçlık yardımı alma hakkını kaybederler. Ancak ölüm vukuunda ölüm yardımı alacakların hakları saklıdır.

MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI

Basın mensuplarına yılda bir defaya mahsus olmak üzere 4 bin TL muhtaçlık; hayatını kaybeden basın mensuplarının kanunen bakmakla yükümlü oldukları yardıma muhtaç ailelerine ise, 6 bin TL ölüm yardımı yapılmaktadır.

Yardım Yapılacaklarda Aranan Şartlar:

a) İlgili kanunlar uyarınca, basın mesleğinde bedenen veya fikren en az 10 yıl çalışmış olmak,

b) Halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda bulunmak veya ölüm hali.

AÇIKLAMA

Yardım talep edenin çalışamaz durumda olduğunu:

a) “Yardım Talebi Formu”nun, üyesi bulunduğu basın derneği veya sendikasınca onaylanması, herhangi bir basın dernek veya sendikasına üye olmayanların ise, fikren veya bedenen çalışmış basın mensubu olduğunu gösteren bir belge ile,

b) Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan raporla, belgelemeleri gerekmektedir.

Ölüm yardımı talebinin işleme konulması veraset ilamının ibrazına bağlıdır.

BORÇ PARA, MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI

YIL BORÇ VERME MUHTAÇLIK YARDIMI ÖLÜM YARDIMI
  KİŞİ MİKTAR KİŞİ MİKTAR KİŞİ MİKTAR
2010 5426 16.272.960,00 94 122.100,00 20 69.000,00
2011 6081 23.152.800,00 163 570.500,00 25 119.041,66
2012 3722 15.632.400,00 140 560.000,00 14 72.833,33
2013 3491 14.658.900,00 173 692.000,00 15 85.500,00
2014 3305 13.873.900,00 178 712.000,00 26 140.250,00
2015 3511 14.734.300,00 181 724.000,00 14 84.000,00
2016 3308 13.881.100,00 170 680.000,00 14 84.000,00
2017 3750 15.850.675,00 167 668.000,00 12 72.000,00
2018 3784 18.128.600,00 150 600.000,00 15 87.750,00
2019 3411 16.399.800,00 121 484.000,00 9 52.000,00
2020 2639 15.323.750,00 3 12.000,00 1 3.000,00
2021 2367 14.352.000,00 5 20.000,00 6 36.000,00
2022 1963 11.979.600,00 3 12.000,00 2 12.000,00