BİK Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı devam ediyor

BİK Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı devam ediyor

Basın İlan Kurumu Üst Yönetimi ile Servis ve Şube Müdürleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Programı servis müdürlerinin sunumları ile devam ediyor.

Eklenme: 16 Ocak 2018 - 04:36

BİK Koordinasyon ve İdare Müdürü Mehmet Çelik, BİK Genel Kurul kararları, borç verme, sosyal yardımlar ve idari işler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çelik sunumunda “Genel Kurulun 22 – 24 Kasım 2017 tarihli toplantısında yapılan mevzuat değişikliklerinin tamamı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bilişim araçlarıyla veya sosyal medya aracılığıyla işlenecek disiplin suçlarını mevzuatta tarif edilmiş ve Kurumun yardım yapabildiği çalışamaz durumdaki basın mensuplarının yanında, basında fikren veya bedenen çalışırken yangın, deprem, sel ve bunun gibi afetler nedeniyle muhtaç duruma düşenlere de yardım yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Ayrıca yapılan bir değişiklikle basında fikren veya bedenen çalışanlara verilecek borç paranın azami miktarı 4 bin 200 Türk Lirasından, 4 bin 800 Türk Lirasına çıkarılmıştır.

Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından ülkemizde günlük veya haftalık olarak yayınlanan Normarmara, Jamanak, Apoyevmatini, İho, Agos ve Şalom gazetelerine Aralık / 2018 ayı içerisinde toplam 150 bin Türk Lirası tutarında nakdi yardım yapılmıştır.

Yıllık izin belgesi, fazla mesai ve yemek gün sayısı cetveli, avans talep ve kapama formu, aile durum bildirim formu, konut talep beyannameleri, basılı evrak ve kırtasiye talep formu, malzeme talep formu iş akışlarının EBYS üzerinde yürütülmesini teminen yürütülen yazılım geliştirme çalışmalarına dair testler yapılmaktadır.

Dönüşüm çalışmalarımız kapsamında Kurumumuz arşivinde fiziksel olanak bulunan evrakların arşivcilik standartlarına uygun şekilde ayıklanması, tasnif edilmesi, nitelendirilmesi, saklama ve geri getirim özellikli taranarak bilgisayara aktarılması ve bilgisayar ortamında yönetilmesi için kurulan Arşiv Yönetim Sistemi (AYS) ile ilgi tedarikçi firma tarafından bu hafta içinde yeni versiyon yüklenecek olup, gerekli test çalışmalarına müteakip AYS’nin ilgililerin istifadesine sunulacağı öngörülmektedir.

Yeni Genel Müdürlük Merkez binamızın yapımı için  İstanbul – Yenibosna semtinden satın alınan arazinin gerekli imar işlemleri tamamlanmıştır. Ocak ayı sonunda ilk kazmayı vurmayı ön görmekteyiz. Böylelikle yapımına başlayacağımız yeni Merkez binamızın Kurumumuza, Basın Camiasına ve Devletimize hayırlı olmasını diliyorum.” konularına değindi.

Mehmet Çelik’ten sonra BİK Muhasebe Müdürü Furkan Demircioğlu BİK Genel Muhasebe Uygulamalarına ilişkin sunumu kapsamında E-fatura uygulamaları, ödeme işlemlerinde borcu yoktur yazısı alınması, SGK bildirgeleri ve Muhtasar Beyannamesi konularında bilgi verdi. Demircioğlu 6183 sayılı kanunun 22/A maddesine göre Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge istenmesine dair “Gazete ve dergi dışındaki 2.000 TL ve üzeri tüm ödemelerde borcu yoktur yazısı istiyoruz. İnternet vergi dairesi veya Vergi dairesinden alınmış ıslak imzalı şekilde olmalı. Gelen belgeler hileli durumlara tedbir olarak mutlaka doğrulama kodu ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sisteminden doğrulanmalı. Vergi dairesine ödeme yapılması halinde ise dekont ile hesaplar denkleştirilmeli.” bilgilendirmelerinde bulundu. Ayrıca Furkan Demircioğlu şu uyarılarda bulundu: “1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Şubeler tarafından artık muhtasar beyanname ve SGK prim hizmet belgesi (E-Bildirge) düzenlenmeyecektir. Muhtasar Beyanname ve SGK prim hizmet belgesi (E-Bildirge) birleştirilmiş olup tek beyanname halinde Genel Müdürlük tarafından düzenlenecektir. Düzenlenen beyanname sonucunda tek bir vergi tahakkuk fişi ve SGK tarafından tescili yapılmış birim sayısı kadar SGK prim tahakkuku oluşacaktır.”

BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. Çam ise sunumunda Resmi İlanlar ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmenliğinin değişen maddelerine ilişkin bilgiler verdi. Çam sunumunun başında, şube müdürlüklerinde çalışan tüm personelin yeni çıkan Yönetmelikleri okuyup bilgi edinmesi, herhangi bir sorunla ya da yorumlayamadıkları konularda mutlaka Genel Müdürlük ilgili birimleriyle istişare edilmesi uyarısında bulundu.

Çam sunumunda “Kurumumuzun 41 Şube Müdürlüğünün görev alanındaki gazete ve dergilerin toplam sayısı Ocak/2018 ayı itibariyle 1.409 adettir. Söz konusu rakamın 634 adedini resmi ilan yayınıyla ilgili gazeteler, diğer 775 adedini ise yalnız reklam yayınlayan gazete ve dergiler oluşturmaktadır. Kurumumuzun basın sektöründeki resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlara ait istatistikleri yayınlamaya başladı. Bu kapsamda TÜİK ile görüşmelerin devam ettiği, valilik görev alanındaki gazetelerin aylık beyannamelerinin Kurumumuz sistemi üzerinden gönderilmeye başlanmasıyla birlikte resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin kadrolarında çalışan kişilere ait cinsiyet dağılımı, eğitim durumları, basın kartı sahibi sayısı, İŞKUR işbaşı eğitimi kapsamında istihdam edilenlerin sayıları ve benzeri istatistiklerin ülke genelinde kamuoyu ile paylaşılması imkanına kavuşulduğunu belirtti.

Çam ayrıca aylık beyannamelerdeki kadro giriş çıkışlarının kontrolünün önemini hatırlatarak, aylık beyannamede sigorta hizmetli listesi düzenli olarak kontrol edilmesi ve sigorta primlerinin tam gün üzerinden ödenmesi durumuna dikkat edilmesi, ayrıca yalnız reklam yayınlanan dergi olarak tanımlanan süreli yayınların da Kuruma basılı nüshalarının yanında .PDF olarak sayfalarını da gönderilmesinin zorunlu olduğu, bunun yakından takip edilmesi gerektiği konularında bilgilere yer verdi.

BİK Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş kontrol hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler konusunda genel bir bilgilendirmede bulundu.  Sunumu kapsamında Delibaş .PDF sayfaların Kuruma intikali konusunda “Gazetelerin, tarihini taşıdığı gün saat 09.00’a kadar, her sayısından en az iki adedini ve bu sayılara ait sayfalarını da elektronik ortamda .PDF olarak görev alanlarına göre Kurum şubelerine veya ilgili valilikler tarafından belirlenen makama ulaştırmak zorundadır.” bilgilendirmesini yaparken tutulması zorunlu olan defterler hakkında ise “Gazetelerin usûle uygun olarak tutmakla mükellef olduğu defterler 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Kurumun sağlayacağı elektronik ortamda tutulması zorunlu hale geldi.” ikazında bulundu. İbrahim Delibaş fikir işçilerinin vergi mükellefiyeti hakkında “Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasında asgarî kadroda çalışan fikir işçilerinin kendilerine fayda sağlayacak ticarî bir işle iştigal edemeyeceklerine dair hükme istinaden, elektronik ortamda intikal ettirilen aylık beyannameler ile gerçekleştirilen denetlemelerde bu kişilere ilişkin bilgi ve belgelerin incelenmesi sırasında vergi mükellefiyetinin bulunduğuna dair tespit yapılması halinde gazeteler için mağduriyet oluşturmaması maksadıyla, fikir işçilerinin ticari bir işle iştigal edip etmediklerinin Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) resmi internet sitesinden sorgulanması ve faal durumda olan fikir işçilerini kadroda gösterilmemesi gerekmektedir.” bilgilendirmesinde bulundu.

Delibaş “Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasında asgarî kadroda çalışan fikir işçilerinin ücretlerinin tam gün ve tam ay üzerinden 5953 sayılı Kanuna göre hazırlanan sözleşmelerine uygun şekilde tam ve zamanında ödeneceği yer almaktadır.

5953 Sayılı Kanun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre işverenler gazetecilerin maaşlarını bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Gazeteler asgarî yüzölçümünün en az sekizde birinde asgarî kadrolarında gösterilen fikir işçileri tarafından yapılan güncel haberler ile varsa bu haberlere ait fotoğraflara ve yine asgarî kadrolarında yazar istihdam edenlerin de haftada birden az olmamak üzere bu yazar ya da yazarların yazılarına yer vermeleri zorunludur. Köşe yazısı yayınlanmayan hallerde ilk tespitte yazılı uyarı ikincisinde ise müeyyide uygulanmak üzere tespit yazımız Genel Müdürlük Makamına sunulur.” bilgilerini aktardıktan sonar sunumunu bitirdi.

BİK İletişim Uzmanlığı Müdürü Yunus Ateş servis çalışmaları hakkında verdiği bilgilerde evvela BİK Yayınları’na değindi. Ateş konuya dair “Birimimizin yürüttüğü işlere öncelikle yayınlarımız açısından başlamak istiyorum. Çünkü bu sene Kurumumuz tarafından hazırlanıp basılan 3 yayın içerisinden özellikle bir tanesinin hem sektör ve kurumumuz hem de birimimiz açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. İçeriğini Kurum İdari Danışmanı Nail Duran Beyin derlediği ve tüm görsel ve yayın hazırlık süreçlerinin birimimiz tarafından yapıldığı “15 Temmuz ve Manşetler” kitabımız yazılı basın sektörünün 15 Temmuzdaki duruşunu tarihe kazıyan bir kanıt ve bunu unutturmayacak bir anıt niteliğindedir. 2017 yılı içerisinde çıkan “Türk Basınında Cemil Meriç” ve İdari Danışmanımız Ahmet Yılmaz Beyin katkılarıyla tekamül eden “Salıkveren Muhibban” kitaplarımız kurumumuz yayınlarından çıkarılmış olup birazdan bahsedeceğimiz sitemizin yayınlarımız sayfasına da e-kitap olarak online erişime açık bir şekilde paylaşılmıştır.” bilgilerini paylaştıktan sonra servisin projelerinden bahsetti.

Ateş, İletişim Uzmanlığı projeleri hakkında “Birimimiz 2017 yılı içerisinde oldukça hareketli bir yıl geçiren ve sektörel önemli etkinliklere imza atan proje ekibimizin yürüttüğü projelerin tanıtımı ve görsel materyallerinin üretilmesinde katkıda bulunduk. Bu anlamda Şubelerimizin de yürüttüğü projelerde önceden gerekli içerik ve materyaller birimimiz ile paylaşılırsa bu projelerinde kurumsal kimliğimize uygun ilerlemesini sağlamış oluruz.

Birimimiz tarafından haber girişleri ve kurumsal içerikleri yönetilen kurumsal internet sitemiz bik.gov.tr 2017 yılı içerisinde 550 bin tekil kullanıcının ziyaret ettiği 30 milyona varan sayfa gösterimine sahip bir site haline geldi. Aylık olarak da en son 200 bin oturum sayısına ulaştık.  Site içeriği ile görevli arkadaşlarımız günlük ortalama 60-70 arası haber girişi  yaparak Türkiye gündemini site ziyaretçilerimize aktarıyor. Sitemizde bulunan yerel haberler kategorisinde öncelikle sizlerden gelen yerel haberler olmak üzere Türkiye genelinde dikkate değer görülen yerel haberleri sitemize taşıyoruz. Bu kategori için birimimize yerel haberler noktasında daha fazla katkı sağlamanızı bekliyoruz.

Sitemizin Kurumsal menüsünün altında bulunan Yayınlar sayfamızda güncellenerek Kurum tarafından çıkarılan Prestij eser, Kurumsal yayın, Kurumsal Dergi ve Rapor niteliğindeki çalışmalar gerekli indeksleme çalışmaları da yapılarak e-kitap olarak online erişime açılmış durumda. Bu sayfadaki dokümanlar kullanıcıların yayınlanan tüm eserlerin tamamına erişebileceği gerektiğinde baskı çözünürlüğünde bilgisayarına PDF olarak indirebileceği şekilde oluşturuldu.

Kurumumuz ile ilgili olarak 2017 yılında yazılı, görsel ve sosyal medyada toplam 29 bin 4867 adet içerik (haber, yorum, köşe yazısı, sosyal medya mesajı vs.) yayımlanmıştır. Bunlardan 244’ünün yaygın süreli yayınlarda, 120’sinin televizyonlarda, 21 bin 825’inin yerel basında ve internet haber sitelerinde haber olarak yer aldığı görülmüştür. Twitter ve Facebook başta olmak üzere sosyal medyada 7 bin 828 ileti paylaşılmıştır.” bilgiler verdi.

BİK Hukuk Müşaviri Gökhan Türkoğlu ise katılımcıların hukuki sorularına cevaplar vererek sunumunu gerçekleştirdi. Türkoğlu, hacizler ve borcu yoktur konularında mutlaka Genel Müdürlük ile irtibatlı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

BİK Muhasebe Müdürlüğü Şefi Fatih Albayrak ve BİK İstanbul Şube Müdürlüğünden Gonca Bozkurt, BİK Hukuk Müşavirliği Şef Yardımcısı Gökhan Eren Haciz, temlik, ihtiyati tedbir modülü hakkında bilgi sunumunda bulundular. Bu kapsamda sunumda şu bilgilere yer verdiler: “Muhasebe Müdürlüğümüz ve Hukuk Müşavirliğimiz ile ortak bir çalışma yürüterek haciz, temlik, ihtiyati tedbir modülü ve raporlama ekranı tasarladık. Bunlar;

  • Kurum tedarikçisi olan şirket/kişiler için kullanılan haciz/temlik/ihtiyati tedbir modülü,
  • Kurum tedarikçisi olmayan şirket/kişiler için kullanılan haciz/ihtiyati tedbir modülü,
  • Haciz/Temlik/İhtiyati Tedbir Raporlama Ekranıdır.

Bu modülü yapma amacımız şubelerce tutulmakta olan defter/listelerin elektronik ortamda (AX sisteminde) tutulmasını, ödeme takibini ve bilgi akışını kolaylaştırması, sistem üzerinden rapor alınmasının temini, sistemimizdeki yetkili tüm kullanıcıların bahsi geçen bilgilere erişebilmesine olanak sağlanması, kullanıcıların hata payının en aza indirgenmesi planlandı.”

Albayrak,Bozkurt ve Eren modül kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktaları ve modüllerin nasıl kullanılacağına dair bilgilendirmelerle sunumlarını sona erdirdiler.

Soru ve cevapların ardından birinci gün programı sona erdi.

Bu gönderiyi paylaş