BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 14 üncü Toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2016 yılı 14 üncü Toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2016 yılı 14 üncü Toplantısı,  24 Haziran 2016 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapılmıştır.

Eklenme: 27 Haziran 2016 - 10:45 / Son Güncelleme: 27 Haziran 2016 - 10:45

İSTANBUL / BİK – Toplantıda alınan bazı kararlar özet olarak aşağıda verilmektedir.

BASINDA FİKREN veya BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLEN BORÇ PARA; YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Yönetmeliğin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle anılan Yönetim Kurulu toplantısında;

-Kuruma intikal ettirilen borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana, Balıkesir, Erzurum, Trabzon, Eskişehir, Zonguldak, Mersin, Muğla, Manisa, Kayseri ve Bolu illerinde neşrolunan resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 119 personelin her birine faizsiz ve 12/24 ay geri ödemeli 4.200,- Türk Lirası olmak üzere toplamda 499.800,- Türk Lirası borç para verilmesi,

-Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 2 gazetecinin her birine 4.000,- Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen İstanbul ilinde yayınlanan 2 Gazetenin yanı sıra, Adana ili ile Manisa ili Salihli ilçesinde yayınlanan 1’er Gazete hakkındaki toplam 4 şikâyet dosyasının incelenmesi neticesinde;

-Anılan 4 Gazete ile alakalı şikâyetlerde öne sürülen hususların, söz konusu Genel Kurul kararının 1 inci maddesinde belirtilen Basın Ahlak Esasları ilkelerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, ilgili Gazeteler hakkında cezai müeyyide tertip edilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.

MEVZUATI İHLAL EDEN MEVKUTELERE VERİLEN CEZALAR

Kurumun görev alanındaki yerlerde münteşir resmi ilan ve reklam yayını ile alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından icra edilen iş ve işlemler neticesinde;

 – İstanbul ilinde yayınlanan 1 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının Diğer ödevler başlıklı 36 ncı maddesi;

“Madde 36 – Mevkutelerin her nüshasında tarihinin, sayısının, imtiyaz sahibinin, sorumlu müdürünün (yazı işleri müdürü), varsa tüzel kişi temsilcisinin, yayın türünün, yönetim yerinin, dizilip basıldığı matbaa veya matbaaların gösterilmesinin yanı sıra, basında yerleşik teamüller ile baskı tekniği özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle her sayfasında tarih, sayfa numarası ve gazete adının yer almasının zorunlu olduğu, ayrıca, bu bilgilerin bulunduğu gazete künye alanlarının 140 santimetrekareyi geçemez.”

hükmünü,

–  Bursa ili Orhangazi ilçesinde yayınlanan 1 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari kadroya ilişkin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi;

“Madde 73 – Gazeteler, aşağıda belirtilen görevlerde, fikir işçisi sıfatıyla sarı basın kartı taşıyan veya fikir işçilerine ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına ya da kamu yayın organlarının haber hizmetlerinde kamu hukuku statüsüne göre en az dört ayı devamlı olmak üzere toplam on iki ay çalışmış yahut iletişim fakülteleri veya diğer fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmuş veyahut meslek yüksek okullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında fikir işçisi statüsünde İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamındaki çalışma süreleri de dahil en az dört ay ara vermeden çalışmış, asgari sayıda fikir işçisini kadrolarında çalıştırmak zorundadır.

a) Birinci kategoride olanlar: (1) Sorumlu Müdür (Yazı İşleri Müdürü), (1) Sayfa Editörü, (3) Muhabir,”

hükmünü,

– Kocaeli ili Gebze ilçesinde yayınlanan 1 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari fiili satış adedini düzenleyen 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi;

“Madde 55 – Siyasi Gazetelerin, türüne ve yayın yerlerine göre aşağıda belirtilmiş olan günlük asgarî fiilî satış adetlerinin en az %50’sinin, bayiler aracılığıyla gerçekleştirilmesi şarttır:

                 …

 c) Diğer şubelerin bulunduğu yerlerde yayınlanan siyasi sabah ve akşam gazeteleri 500.”

hükmünü,

–  Aydın ilinde yayınlanan 1 Gazete ile Samsun ili Bafra ilçesinde yayınlanan 2 Gazetenin 67 sayılı Genel Kurul kararının asgari fiili satış adedine ilişkin 74 üncü maddesi;

“Madde 74- Bu Bölümün kapsamına dahil gazetelerin her sayısının satış fiyatı, katma değer vergisi dahil 20 Kr.’den, abone bedeli ise her sayısına ait satış fiyatı ile abonelik süresinin çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamaz. Ancak, aynı gazetelerin bayiler eliyle yapılan satış adedi ile bedeli tahsil edilmiş aboneleri toplamının il merkezlerinde en az 250, ilçelerde ise en az 100 adet olması gerekir.

Bayiler aracılığıyla yapılan satışlarda gazetelerin, tarihini taşıdığı gün saat 09.00’a kadar yayın yerlerindeki belli başlı bayilere dağıtılıp satışın fiilen ve teker teker yerine getirilmiş olması ve bu durumun gazeteler tarafından düzenlenecek icmal varakaları ve bayiler tarafından verilecek beyannamelerle valiliklere bildirilmek suretiyle belgelendirilmesi şarttır.”

hükmünü,

–  Aydın ili Bozdoğan ilçesinde haftalık olarak yayın yapan 1 Gazetenin ise anılan Genel Kurul kararının yukarıda belirtilen asgari fiili satış adedine ilişkin 74 üncü maddesinin yanı sıra resmi ilan kontenjanına dair 75 inci maddesinin (d) bendi;

“Madde 75/d – bendine göre Gazetenin kadrosunda nitelikleri aynı Genel Kurul kararının asgari kadroyu düzenleyen 73 üncü maddesinde belirtilen 1 (bir) Sorumlu Müdür (Yazı İşleri Müdürü), 1 (bir) Sayfa Editörü ve 1 (bir) Muhabir bulundurması gerekmektedir.”…

hükümlerini ihlal etmeleri sebebiyle günlük olarak yayınlanan 6 Gazetenin 1’er (birer) gün, haftalık yayın periyoduyla yayınlanan 1 Gazetenin ise 1 (bir) sayı süreyle,

195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş