BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 15 inci toplantısı yapıldı

BİK Yönetim Kurulu 2019 Yılı 15 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2019 yılı 15 inci toplantısı, 5 Temmuz 2019 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 6 Temmuz 2019 - 09:26 / Son Güncelleme: 6 Temmuz 2019 - 9:26

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanun’a dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanun’a dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 133 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 638.400,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımının yanı sıra Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 2 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası olmak üzere geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Hatay ili Dörtyol ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi-tertip baskı esasları başlıklı 48 inci; Gaziantep ilinde günlük olarak neşrolunan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin asgari fiili satış adedine ilişkin 66 ncı; Tokat ili Niksar ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise aynı Yönetmeliğin asgari kadroya dair 77 nci ve asgari fiili satış adedinin düzenlendiği 79 uncu maddelerine aykırı davranışları nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesinde belirtilen prosedüre uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde münteşir 1 (bir) Gazetenin muhtelif tarihlere ait 3 (üç) ayrı sayısına ilişkin 3 (üç) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde; vaki şikayetlerden birinin anılan Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından bu şikâyetle alakalı olarak muhatap Gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına; diğer bir şikayet konusunun ise daha önce ilgili yargı merciine intikal ettirilmiş olunduğu hususu dikkate alınmak suretiyle Yargı merciinin vereceği kararın sonuçlanıp kesinleşmesini müteakip şikayetçi tarafından Kuruma başvurulması halinde mevcut dosyanın bu Yargı kararı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesine karar verilirken, son şikayet dosyasındaki iddiaların ise sözü edilen 129 sayılı Genel Kurul kararının 1 inci maddesi ;

‘’Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur‘’

hükmüne aykırılık teşkil ettiği sonucuna varıldığından hareketle, konu Gazeteye 195 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu gönderiyi paylaş