Çorum Valiliği’nden Resmi İlan Genelgesi

Çorum Valiliği’nden Resmi İlan Genelgesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi , il genelindeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlçe Kaymakamlıklarına, gerçekleştirilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin kanun hükümlerine göre yapılması ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konusunda genelge yayınladı.

Eklenme: 5 Eylül 2019 - 08:15 / Son Güncelleme: 5 Eylül 2019 - 8:15

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi imzası ile yayımlanan genelgede, yerel yönetimlerin de aralarında bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin kanun hükümlerine göre yapılması istendi.

Vali Mustafa Çiftçi imzalı Resmi İlanlar konulu genelge şöyle;

Bilindiği üzere kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanunun 2.maddesinde Kanunun kapsamına giren idareler de sayılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ‘Temel İlkeler’ başlıklı 5 inci maddesinde; İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmemesi gerektiği, eşit değerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi gerektiği, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir.

Yine aynı Kanunun ‘Görevlilerin Ceza Sorumluluğu’ başlıklı 60’ıncı maddesinin son paragrafında, 5’inci maddede belirtilen ilkelere ve 62’inci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılıp ve hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir.

İlimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi ayrıca Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin, süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre yayımlanması ile herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.

Bu gönderiyi paylaş