Gazetelerin İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanan Resmi İlanlar Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Gazetelerin İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanan Resmi İlanlar Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Basın İlan Kurumu (BİK) “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği”nin 109. maddesinde yapılan değişiklik 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eklenme: 2 Mart 2019 - 13:16 / Son Güncelleme: 2 Mart 2019 - 13:16

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 19, 20 ve 21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan toplantısında, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin yayın yerlerine dair istisnaları düzenleyen 109 uncu maddesinin değiştirilmesi kararı 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı nüshasında yayımlandı.

Bu maddede yapılan değişiklikle BİK görev alanında bulunmalarına rağmen, 5216 ve 6360 sayılı Kanunlar ile daha önce Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yapılan  değişiklikle BİK görev alanına dahil olan ilçe gazetelerinin de ek gösterge şartlarına ilişkin aynı Yönetmeliğin ek gösterge şartlarının düzenlendiği 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden yararlanmaları sağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik değişikliğine göre ilgili maddenin yeni hali şöyle;

MADDE 1 – 05/10/2016 tarih ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca bu fıkra kapsamında bulunan vasıflı gazeteler, 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan şartlarda ve oranda ek gösterge hakkından yararlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

BASIN İLAN KURUMU GENEL KURULU, KABUL ETTİĞİ RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNİN 109 UNCU MADDESİNİN TADİLİNİ ŞU ŞEKİLDE GEREKÇELENDİRDİ

Resmi ilan ve reklamların yayınından beklenen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için bu ilan ve reklamların dağıtım esasları, süreli yayınlara yükletilecek vasıf ve vecibelere ilişkin esas ve usuller Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 34, 35, 36 ve 53 üncü maddelerine göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından tespit olunmaktadır.

Nitekim Kurum Genel Kurulu tarafından kabul edilen Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği 5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Günümüz koşulları ile teknolojinin sürekli ve hızlı bir şekilde değişim ve gelişim içerisinde olmasından dolayı ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda anılan Yönetmelik kapsamında icra edilen iş ve işlemler de etkilendiğinden, yüklenilen kamu görevinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen söz konusu Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasına bir cümle ilave edilerek yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Resmi ilanların gazetelerde yayınlanma amaçlarından birisi bu ilanların mümkün olduğunca en fazla potansiyel muhatapları olan ilgililerine ulaştırılmasıdır. Bu nedenle günümüz mevcut şartları gözetilerek resmi ilanların gazetelerin sadece basılı sayılarında yayınlatılmakla kifayet edilmeyip daha önce anılan Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeyle resmi ilanların gazetelerin basılı sayılarıyla birlikte kendilerine ait internet haber sitelerinde yayını zorunlu kılınmış ve ayrıca bu düzenleme bağlamında yine gazetelerin internet haber siteleri için belirli kriterlere bağlı olarak ek gösterge uygulanması öngörülmüştür.

Bilahare muhatap gazetelerin internet haber sitelerinin ziyaretçi sayılarındaki makul görülmeyen veriler  sözü edilen ek gösterge uygulamasını daha etkin ve verimli kılmanın yanı sıra ilgili gazeteleri teşvik etmek amacıyla ek gösterge şartlarının düzenlendiği 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile Kurumun görev alanındaki gazetelerin basılı sayılarında yayınlanan resmi ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalında (www.ilan.gov.tr) görüntülenmesini sağlayan dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet haber sitesinde görünür şekilde yer veren ve bu uygulama üzerinden yaygın gazetelerde aylık dokuz binin, bölgesel ve yerel gazetelerde ise dört bin beş yüzün üzerinde farklı sayfa gösterimi ile bu gösterim sayısının en az onda biri kadar kullanıcı sağlayan gazetelere 1/6 oranında ek göstergeden yararlanabilme imkanı getirilmiştir.

Ancak, Kurum görev alanında bulunmalarına rağmen 5216 ve 6360 sayılı Kanunlar ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Kurumun görev alanına dahil olan ilçe gazeteleri yukarıda anılan ek göstergeye ilişkin (ğ) bendinden yararlanamamaktaydı.

Oysa Kurumun görev alanındaki ilçe gazeteleri arasında yer alan bazı gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinin içeriğinin ve ziyaretçi sayısının yüksek oranlarda gerçekleştiği müşahede edilmekle birlikte bu minvaldeki gazetelerin özendirilmesi ve resmi ilanların daha fazla muhatapları tarafından görüntülenmesini sağlamak amacıyla Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasına bir cümle ilave edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 109 uncu maddesine ilişkin değişiklik Kurum ve ilgili gazeteler tarafından yapılması gereken hazırlıklar sebebiyle Resmi Gazetede yayımını müteakip 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu gönderiyi paylaş