Gümüşhane Valiliği’nden Resmi İlan Genelgesi

Gümüşhane Valiliği’nden Resmi İlan Genelgesi

Gümüşhane Valiliği tarafından, yerel yönetimlerin de aralarında bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin kanun hükümlerine göre yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

Eklenme: 4 Temmuz 2019 - 06:37 / Son Güncelleme: 4 Temmuz 2019 - 6:37

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yayınladığı genelge ile ihalelerin bölünerek doğrudan temin yöntemine başvurulmamasını istedi.

Vali Taşbilek imzalı Resmi İlan konulu genelge şöyle;

Bilindiği üzere Resmi İlanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 29. Maddesinde :“Kanun. Tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel Dernekler hariç) veya genel ve katma bütçeli dairelerle, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar resmi ilan sayılır”, denilmektedir. Ayrıca, aynı Kanunun 31. Maddesinde; “Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır. Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, resmî ilânların yayınlanmasına Valilikler aracı olurlar. ” hükmü amirdir.

Kamu Hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanunun 2. Maddesinde Kanunun kapsamına giren İdareler de sayılmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5. Maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler,bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” ifadesi yer almaktadır.

Aynı Kanunun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62. Maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanunun 21. ve 22. Maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60. Maddesinde, görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir.

İlimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesini önemle rica ederim

Bu gönderiyi paylaş