İLANBİS yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

İLANBİS yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi ilan ve reklamların elektronik ortamda alınıp dağıtılmasına dair yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eklenme: 12 Ocak 2017 - 11:13 / Son Güncelleme: 12 Ocak 2017 - 11:13

Basın İlan Kurumu tarafından elektronik ortamda İLANBİS aracılığıyla ilân verenlerden alınması ve süreli yayınlara dağıtılmasının sağlanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlendiği düzenleme Resmi Gazete’nin 12 Ocak 2017 tarihli 29946 sayısında yayımlandı. Yönetmelik, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Resmi ilanlar elektronik ortamda alınıp dağıtılacak

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle Resmî İlân ve Reklâm Yayınına İlişkin Usûl ve Esaslar Yetkili kullanıcıların belirlenmesi ve değişikliği başlığı altında; Kullanıcı işlemleri, Resmî ilânların tahmini bedelinin hesaplanması ve fatura tanzimi, Yayınlama yöntemi, Resmî ilân ve reklâmların gönderilmesi, Resmî ilân ve reklâmların onayı, Resmî ilân ve reklâmların süreli yayınlara dağıtımı, Özel ilân ve reklâmların dağıtımı ve Geri bildirim maddeleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, İLANBİS aracılığıyla resmi ilan ve reklamların kuruma gönderilmesi, bunların düzeltilmesi, teyit veya iptal edilmesi gibi işlemlerin yapılması için ilan veren tarafından iki kişiden az olmamak üzere yetkili kullanıcı belirlenecek.

İlan veren tarafından yetkilendirilen kullanıcılara ilişkin bilgilerin yer aldığı yetkilendirme yazısı Basın İlan Kurumu şube müdürlüklerine gönderilecek.

Kullanıcı adı ve şifre verilecek

Yetkilendirme yazısına istinaden kurumca hazırlanan kullanıcı adı ve şifreler, ilgili şube müdürlüğü tarafından gizlilik esasına uyularak ilan verene teslim edilecek. Kullanıcı adı ve şifrenin kaybedilmesi halinde ilan verenin yazılı talebi üzerine ilgili şube müdürlüğünce yeni kullanıcı adı ve şifre verilecek.

İlan verenler yetkili kullanıcılarında meydana gelecek değişiklikleri de ilgili şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacak.

Resmi ilan ve reklamlar İLANBİS üzerinden yayın talimatı ile kaydedilecek.

Kullanıcılar, resmi ilan ve reklamlara ait metin veya görselleri dijital teknolojilere göre kurum tarafından belirlenecek şekilde gönderecek.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, ilan verenlerce yüklenen ilan metni ve yayın talimatı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu’nun tespit ettiği yürürlükteki Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre İLANBİS tarafından hesaplanacak.

Bu bedeller ilan verenler veya muhatapları tarafından kuruma peşin ödenecek.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini resmi ilan bedellerini peşin veremeyen merkezi yönetim kapsamındaki idareler, faturanın kendilerine ulaşmasının ardından borçlarını ödeyecek.

Borç üç ay içinde ödenmez ise tahsili için kanuni takip yapılacak. Gecikmeye sebep olan sorumlu memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılmak üzere durum Genel Müdürlükçe yetkili makamlara bildirilecek.

İLANBİS üzerinden verilecek resmi ilan ve reklamlar hakkındaki yayın talimatı, ilan metni ve görseli ile tahmini yayın bedelinin yatırıldığını gösterir ödeme belgesi yayın tarihinden en az 5 iş günü önce yetkili kullanıcı tarafından İLANBİS’e kaydedilecek.

İlanlar kontrol edilerek onaylanacak

İLANBİS üzerinden verilecek resmi ilan ve reklamlar Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün görevlendireceği şube müdürlükleri tarafından kontrol edilerek onaylanacak. Mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler onaylanmayacak.

Onaylanan resmi ilan ve reklamlar, yayınlanacağı süreli yayınlara İLANBİS üzerinden sevk edilecek.

Süreli yayınlar, İLANBİS üzerinden sevk edilen resmi ilanları genel baskılarında ve zamanında yayınlamak zorunda olacak.

Resmi ilan ve reklamların dışındaki özel ilan ve reklamlar da İLANBİS üzerinden alınarak dağıtılabilecek. İLANBİS hizmetini kullanarak özel ilan ve reklam veren gerçek veya tüzel kişiler yönetmelik hükümlerini kabul etmiş sayılacak.

Basın İlan Kurumunun yayınlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu resmi ilan ve reklamların dışındaki özel ilan ile reklamlar, ilan verenlerin istekleri doğrultusunda kurumun internet sitesinde yer alan süreli yayınlara ait listedeki gazete veya dergilerde yayınlatılacak.

Onaylanan ilanlarda değişiklik yapılamayacak

İlan verenler onay bekleyen resmi ilan ve reklamlar üzerinde her türlü değişiklik yapma ile iptal etme hakkına sahip olacak. İlan verenler onaylanan resmi ilan ve reklamlara ilişkin değişiklik yapamayacak.

İlan verenlerin İLANBİS’i kullanım hakkı sadece kendilerine ait olacak. İlan verenler kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve devredemeyecek.

İlan verenler, İLANBİS hesabının yetkisiz kişiler tarafından ele geçirildiğini veya kullanıldığını öğrenmelerinden itibaren bir iş günü içinde bu durumu ilgili Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacaklar.

DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ

1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu geride bıraktığı 55 yıllık süre zarfı içinde meydana gelen ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni duruma ayak uydurarak bazı hükümlerinde değişikliğe gitti.

Bu değişikliklerden en önemlisi de teknoloji alanında yaşanılanlar oldu. Uzun zamandan tüm dünyada e-devlet, e kullanıcı adı altında kamu hizmetlerinin sunuluş ve biçimlerinin dijital (sanal) ortamlara taşınmasına yönelik politikalar ile bu politikaları hayata geçirecek kapsamlı ve büyük bilişim projelerini takip eden Basın İlan Kurumu ülkemizdeki e-devlet politikaları ve uygulamalarını göz önünde bulundurarak resmi ilanların süreli yayınlarda yayımlanmasına yönelik iş ve işlemlerin tatbik edilebilirliği noktasında sanal ortamda gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu maksatla Kurumumuz ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) gibi önemli bilişim projelerini hayata geçirmek suretiyle mevcut mali imkanlarla kurumsal kapasitenin artırılarak vermekte olduğu aracılık hizmetlerini yüklendiği görev tanımına ilişkin yürütülen iş ve işlemlere uygunluk arzedecek şekilde yurt geneline yaymış bulunmaktadır.

Resmi Gazetenin 22 Aralık 2014 tarih ve 29213 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Gazetelerde yayımlanacak resmi ilanların bu ilanların sahiplerinden alınması ve Gazetelere dağıtılmasına dair iş ve işlemlerin elektronik ortamda ifasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda yetki tanınan kurumumuz Yönetim Kurulu, Resmi İlanların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına İlişkin Tebliği 16 Ekim 2015 tarihli toplantısında kabul etmiştir.

Kısaca İLANBİS olarak adlandırılan, ilanların elektronik ortamda alınıp dağıtılmasını sağlayan sistemle, test uygulamaları hariç 2015 yılı Ekim ayından beri kullanılmakta olup kullanıcı sayısı hızla artmış ve bu yöntemle elektronik ortamda alınan resmi ilanların sayısal oranı ise %70’lere ulaşmıştır. Bu sistem sayesinde resmi ilanların sahiplerinden alınıp yerelden yaygına tüm gazetelere yayımlanmak üzere dağıtılmasına kadar olan süreçlerin dijital ortamda yürütülmesinin önemli bir zaman ve mali tasarruf sağladığı somut olarak görülmüştür.
Dolayısıyla alınan bu olumlu sonuçlardan hareketle, Kurumumuz tarafından kağıt ortamında ifa edilen tüm resmi ilan ve reklam işlemlerinin 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tamamen elektronik ortamda yapılmasına yönelik Kurumumuz Genel Kurulunun 23-25 Kasım 2016 tarihli toplantısında Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik (İLANBİS) kabul edilmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili bölümün tamamı için tıklayın >>>

Bu gönderiyi paylaş