Kastamonu Valiliği’nden Resmi İlan Genelgesi

Kastamonu Valiliği’nden Resmi İlan Genelgesi

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz tarafından 15.02.2019 tarihinde imzalanan genelgede kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapan il merkez ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtım yapıldı.

Eklenme: 25 Şubat 2019 - 09:10 / Son Güncelleme: 25 Şubat 2019 - 9:10

Kamu İhale Kurumunun ve Basın İlan Kurumu Kastamonu Şube Müdürlüğünün yayımlamış olduğu istatistiki verilerin karşılaştırıldığı genelgede, Kastamonu ilinde son üç yıldır yapılan ihalelerin yüzde 17’sinin resmi  ilan yapılmak suretiyle gerçekleştirildiği vurgulanarak, kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinden mal ve hizmet alımlarında kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edilmesi istendi.

REKABET ORTAMI YARATILARAK, KAMU MENFAATI EN ÜST SEVIYEDE SAĞLANMALI

Genelgede, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşulların dışına çıkılmaması; istenilen rekabet ortamının yaratılarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması istenilerek, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi vurgulandı.

KURALLARA AYKIRI HAREKET EDENLERE DİSİPLİN CEZASI!

Genelgede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel  İlkeler”, “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı maddeler atıf yapılarak belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı hatırlatıldı. İhalelerin, Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilmesi isteyen Vali Karadeniz, İhalelerin Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilmesi istendi.

Vali Yaşar Karadeniz, Basın İlan Kurumunun görev alanında bulunan yerlerdeki gazete ve dergilerde yayınlatılacak resmi ilan ve reklamların, Kurumun hazırladığı “Aylık Süreli Yayın Listesinde” yer alan gazete ve dergilerde anılan Kanun hükümlerine göre yayınlattırılması gerektiği belirtti.

DOĞRUDAN TEMIN USULÜ, GENEL BIR IHALE YÖNTEMI OLARAK ALGILANMAMALI!

Hazırlanan genelgede İl genelinde Doğrudan Temin usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi ayrıca Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin, Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istenildi.

Kastamonu Valisi Yaşar Kadareniz tarafından imzalanan Resmi ilan genelgesi şöyle:

Bilindiği üzere kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  yapacakları mal veya  hizmet alımları  ile  yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu  hükümlerine  göre yapılmakta, Kanunun 2. maddesinde Kanunun kapsamına giren idarelerde sayılmaktadır.

Kanun kapsamında bulunan ilimizdeki idarelerin Kamu İhale Kurumunun ve Basın İlan Kurumunun yayımlamış olduğu istatistiki verileri karşılaştırılmalı olarak aşağıya çıkarılmıştır.

           YILI

KİK

Verileri

BİK

Verileri

  %

Dilim

Ortalama
1 (01/01/2016-31/12/2016) 6117 610 10  
2 (01/01/2017-31/12/2017) 6560 567 9 %17
3 (10/01/2018-15/05/2018) 1859 558 30  

Yukarıdaki verilerin incelenmesinde de görüleceği üzere ilimizde son üç yıldır yapılan ihalelerin Yüzde 17’sinin resmi  ilan yapılmak suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel  İlkeler”  başlıklı  5 inci  maddesinde;

  • İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları,
  • Aralarında kabul edilebilir doğal  bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri  bir  arada ihale  edilememesi gerektiği,
  • Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları  ile  yapım  işlerinin kısımlara bölünememesi gerektiği,
  • Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller olduğu,
  • Diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (1) bendinde ise Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin Yüzde 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir.

Yine aynı Kanunun “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60’ıncı maddesinin son paragrafında, 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılıp ve hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir.

İlimiz genelinde “Doğrudan Temin usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi ayrıca Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin, Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.

Bu gönderiyi paylaş