Tarımsal üretici birlikleri hakkındaki prensip kararı resmi gazetede yayımlandı

Tarımsal üretici birlikleri hakkındaki prensip kararı resmi gazetede yayımlandı

Tarımsal Üretici Birliklerinin genel kurul çağrı ilanlarının resmi ilan kapsamında olduğu ile bu Birliklerin kanunla kurulan sair müesseseler tanımı içerinde yer aldığına dair Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 21 Haziran 2017 tarihinde aldığı 207 sayılı Prensip Kararı Resmi Gazetenin 29 Haziran 2017 tarih ve (Bugün) 30109 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Eklenme: 29 Haziran 2017 - 06:03 / Son Güncelleme: 29 Haziran 2017 - 6:03

Tarımsal Üretici Birliklerinin genel kurul toplantı çağrı ilanlarının resmî ilan kapsamında olup olmadığı ile bu Birliklerin kanunla kurulan sair müesseseler tanımı içerisinde yer alıp almadığı, anılan ilânların 195 sayılı Kanunda belirtilen görev ayrımına göre, resmî ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde, Kurum şubeleri veya valilikler aracılığıyla neşrettirilip neşrettirilemeyeceği hususundaki ihtilâf, Kurum Genel Kurulu tarafından 195 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmü dairesinde incelenerek 21 Haziran 2017 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki Prensip Kararı alınmıştır.

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde resmî ilânlar hakkında çıkacak ihtilafların nasıl ve ne şekilde çözümleneceği belirlenmiştir. Buna göre bir ilânın resmî ilân sayılıp sayılmayacağına Genel Müdürlük veya valilikler tarafından tereddüt edilen veya ilgililerle bunlar arasında ihtilaf bulunan hallerde Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun kararına uyulacağı, Yönetim Kurulu lüzum görür veya Vali, Genel Müdürlük veya ilgili talep ederse, prensip kararı verilmesi için konunun Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna intikal ettirileceği, Genel Kurulun bu suretle veya kendiliğinden bu konuda ittihaz edeceği prensip kararlarının kesin olacağı ve Resmî Gazetede yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından ihtilafın çözümüne ilişkin olarak;

a)   Tarımsal Üretici Birlikleri genel kurul toplantı çağrı ilânlarının mahalli gazetelerde, anılan Birliklerin üst kuruluşu olan Merkez Birliklerinin genel kurul toplantı çağrı ilânlarının ise yaygın süreli yayınlanan (ulusal) gazetelerde yayımının 5200 sayılı Kanun gereğince kendi tüzüklerinde zorunlu kılınmış olduğundan hareketle, bu ilânların 195 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (a) bendi ile Resmî İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki resmî ilânlar arasında yer aldığına,

b)   Resmî ilânların 195 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin bir ve ikinci fıkraları uyarınca belirlenen görev ayrımlarına göre anılan ilânları yayınlama hakkını haiz gazetelerde Basın İlan Kurumu veya ilgili Valilikler aracılığıyla yayımlatılmasının zorunlu olduğuna,

c)    5200 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birlikleri kanunla kurulan bir meslek örgütü olduğundan Dernek olarak sayılamayacağı ve dolayısıyla 195 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde geçen kanunla kurulan sair müesseseler tanımı içerisinde yer aldıklarına,

d)    Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin 195 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde tarifi yapılan hususi ilân ve reklâmları ile Resmî İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen resmî reklamlarının 195 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddelerine göre Basın İlan Kurumu görev alanında bulunan yerlerde Kurumun Şube Müdürlükleri aracılığıyla söz konusu resmî reklamları yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda yayımlatılması gerektiğine karar verilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş