Türk Basınında Cemil Meriç

Türk Basınında Cemil Meriç


Project Description

Dünden bugüne köklü geleneğe sahip süreli yayıncılığımız devamlı bir gelişme kaydetmiştir. Süreli yayınların, Türk düşünce tarihinin son yüzyılında yeni bir hayat ve cemiyet anlayışının yerleşmesine önemli katkıları olmuştur. Gazetenin daha ilk dönemlerinden itibaren cemiyetimizde oynadığı değiştirici rol, onu sosyal ve kültürel hayatımızın şu an bile değişmez bir unsuru haline getirmiştir.

ISBN: 978-975-19-6714-5

YIL: 2017

SAYFA: 159

PDF: İndir

Türk düşünce tarihinde, süreli yayınların yeni bir hayat anlayışının oluşmasında çok büyük katkısı vardır. Süreli yayınlar ilk önceleri bir yönüyle devletin sözcüsü olmuştur. Zamanla kurumsallaşan basın kendini her türlü baskıdan mümkün mertebe uzak tutarak doğruların sesi olmayı hedeflemiştir. Bu gelişmelerle süreli yayınlar yavaş yavaş toplum hayatını kucaklamaya, kendilerine göre fikir ve ideolojilerini, sanat görüşlerini yansıtmaya başlamıştır. Süreli yayınların (gazetenin) cemiyetimizde oynadığı değiştirici bu rolü, Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle izah etmiştir: “Hiç bir yerde gazete bizdeki benzer bir rol oynamamıştır. Başka yerlerde o,düşüncenin daha geniş surette topluma yayılması için seçtiği hareket sahalarından biridir. Arkası bütün cemiyet müesseseleri ve devam halinde olan, hayatla daima münasebetdar bir düşünce dünyası vardır. Bizde ise bütün işaretler oradan gelir. Kalabalık onun etrafında kurulur. Okumayı o yayar. Mekteplerin uzak bir gelecek için hazırladığı ocağı o tutuşturur.”

Matbuatı, fikirlerini yayma aracı olarak görenlerden biri de Cemil Meriç’tir. Hüseyin Cemil Meriç, 12 Aralık 1916 tarihinde Reyhanlı’da doğmuş 13 Haziran 1987’de İstanbul’da vefat etmiş Türk edebiyatı ve Türk düşüncesi tarihinde önemli yeri olan bir münevverdir. O, Jurnal’indeki ifadesiyle “Bir çağın vicdanı olmak isterdim, bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin, idrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, Türk insanını Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak isterdim. Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak isterdim, kelimeden, sevgiden bir köprü.” diyen çağın vicdanı olmaya talip önemli bir düşünce adamıdır. Ömrünü düşünceye adayan, farklı siyasî ve dinî yelpazedeki düşünce adamlarını ilim haysiyeti içinde selamlayan, her düşünceye saygılı, aydın namusuna sahip, olaylara ve kişilere objektif olma çabasıyla bakan bir mütefekkirdir. Cumhuriyet sonrası Türk düşünce ve kültür hayatına adını altın harflerle yazdıran Cemil Meriç, Osmanlının yıkılışına ve Cumhuriyet’in kuruluşuna şahitlik etmiş, zor zamanların tanığı olmuş, yaşadığı zaman dilimi itibariyle ister istemez eski/yeni doğu/ batı gibi kelimelerin anlamlandırılma çabalarının olduğu bir dönemde bu ikilemleri yaşamış ve bu kavramlara farklı bakabilmiş bir entelektüeldir.

Böyle önemli bir görev îfâ eden gazete ve gazeteciliğimiz maalesef yeterince tanınmamaktadır. Bu bilinmezliği bir nebze olsun bilinir kılmak için girdiğimiz çabanın neticesinde ortaya çıkan bu metnin faydalı olmasını temenni ediyoruz. Basın İlan Kurumu olarak matbuatımıza dair eserler neşretmeyi bir vazife bildik. Bundan hareketle birçok eser neşrettik.

Hayatının çeşitli dönemlerinde farklı siyasi kanaatleri takip eden Cemil Meriç’i anmak, anlamak ve bu değerleri tanımak adına takdirlerinize sunduğumuz kitabımız için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

 

 

 

More Information

 

 

 

 

 

 

Hayallerimin kaçta kaçını gerçekleştirebildim, bilemem ki

author

Basın İlan Kurumu Yayınları