Resmi İlan Fiyat Tarifesi Nedir?

3/12/2020 TARİHLİ VE 3272 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ

MADDE 1 (1) Resmi ilanların yayın ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle hesap edilir.

(2) İlan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri kullanılması zorunludur.

(3) Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olmayan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin;

a) Yazı karakterinin 9 punto olması,

b) 5 santimetrelik kısımda en az 14 satır yazı bulunması,

c) Tek sütun genişliğinin 32 milimetre olması,

zorunludur.

(4) Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin;

a) Yazı karakterinin 10 punto olması,

b) 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunması,

c) Tek sütun genişliğinin 37 milimetre olması,

zorunludur.

(5) Sütun aralarındaki boşluklar 3 milimetre olarak hesaplamaya dahil edilir.

(6) Resmi ilan başlıklarının ilan metinleri ile orantılı olması için ilan metni başlık dahil iki yüz sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıklarının en fazla 24 punto, yüz ve iki yüz sütun-santim arasındakilerin en fazla 20 punto, elli ve yüz sütun-santim arasındakilerin 16 punto, elli sütun-santimin altındakilerin ise en fazla 14 punto olması zorunludur.

(7) Anılan resmi ilanların yayın öncesindeki dizgi tertip işlemlerinin;

a) İlan başlığı ile ilan metni arasının 3 milimetre,

b) İlan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre,

c) Kelime aralan bir boşluk karakteri,

olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

(8) Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilanların bedelleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır.

MADDE 2(1) Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti 20,40 Türk Lirası olup, bu yayın ücreti günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için 49,35 Türk Lirasıdır.

(2) Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.

MADDE 3 -(1) Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.

(2) Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.

MADDE 4 (1) Bu tarife, Resmi Gazete’de yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.