Süreli yayınların hisse devrinde gerekli belgeler nelerdir?

  1. Dilekçe.
  2. 5187 sayılı Basın Kanununun 8. maddesi gereğince, süreli yayının yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen düzeltmeyle ilgili mevkute beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti.
  3. Şirket karar defteri ve Ticaret Sicili gazetesi örneği (defterin noter onay sayfası ile Şirketin mevcut durumdaki ortak (hissedar), şirket müdürü, temsile yetkili ortak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, tüzel kişi temsilcisi bilgilerinin yer aldığı sayfaların).
  4. Süreli yayını temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri.