Süreli yayınların imtiyaz sahipliği değişikliğinde gerekli belgeler nelerdir?

 1. Dilekçe. (Sahibi bulunduğumuz ….isimli gazetemiz/dergimiz ….tarihi itibariyle …… devredilecek olup, konuyla ilgili evraklar ekte sunulmuştur.)
 2. Noter nezdinde yapılan “Süreli Yayın İmtiyaz Hakkı Satış-Devir Sözleşmesi”.
 3. 5187 sayılı Basın Kanununun 8. maddesi gereğince, Süreli yayının yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen düzeltmeyle ilgili mevkute beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti.
 4. Süreli yayının imtiyaz hakkını devir alan şirket/kişinin vergi levhasının fotokopisi.
 5. Süreli yayın imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde şirket karar defteri ve Ticaret Sicili gazetesi örneği (defterin noter onay sayfası ile Şirketin mevcut durumdaki ortak (hissedar), şirket müdürü, temsile yetkili ortak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, tüzel kişi temsilcisi bilgilerinin yer aldığı sayfaların).
 6. Süreli yayını temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile kimlik fotokopileri.
 7. Devir alan imtiyaz sahibi gerçek/tüzel kişi ile Gazetenin son nokta tali bayilerde satışa sunulmak üzere dağıtım işini gerçekleştirecek dağıtım müessesesi arasında yapılması gereken bayi sözleşmesi sureti. (yalnızca resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlar için)
 8. Gazetenin baskısının kendisine ait bir matbaa tesisinde gerçekleştirilmemesi halinde baskı işleminin ifa edildiği müessese ile yapılması gereken baskı sözleşmesi örneği. (yalnızca resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlar için)
 9. Kurumsal elektronik posta adresi ve varsa web adresi.
 10. Süreli yayının Fatura Örneği.
 11. Eğer fon borcu varsa fon borcunun devri için Temlikname ve Muvafakatname. (yalnızca resmi ilan yayınlayan süreli yayınlar için)
 12. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi.

*Resmi ilan yayınlayan ya da resmi ilan yayınlamak için bekleme süresinde bulunan Gazetelerin kadrosunda istihdam edilen fikir işçilerinin, vatandaşlık numaralarını ve görevlerini ihtiva eden kadro listesi ile bu listede yer alan kişilerle yapılan iş sözleşmelerinin, SGK işe giriş bildirgelerinin ve kıdemlerini gösteren belgelerin İLANBİS’te yer alan BEYAN SİSTEMİ’ne yüklenmesi gerekmektedir.